FAQs

Assegurances

Decessos
 

Què és una assegurança de decessos?

Un producte que garanteix la tranquil•litat per a vostè i tota la seva família en moments tan delicats com és la pèrdua d'un ésser estimat.

Quin és l'objecte de l’assegurança de decessos?

Que la família eviti, amb una simple trucada telefònica, totes les gestions i despeses que comporta la prestació d'un servei fúnebre, encara que aquest es produeixi lluny del seu domicili habitual. A més a més de facilitar als hereus legals totes les gestions necessàries per procedir a la partició d'herències, tràmits de pensions, baixa a la Seguretat Social, etc., que són imprescindibles en aquest moment.

Quins altres avantatges té l’assegurança de decessos?

A més de la cobertura principal, la contractació d'aquesta assegurança li permet accedir a la Medicina Privada a preus concertats, a una àmplia Xarxa Dental baremada, a l'Orientació Legal personalitzada o telefònica a través d'una xarxa de despatxos jurídics, a l'Assistència en Viatge a l'estranger,  etc.; serveis que fan d'aquesta assegurança el multirisc més complet per a la família.

Quina modalitat d'assegurança de decessos és més recomanable?

Pel caràcter finalista d'aquesta assegurança, la modalitat de PRIMA ANIVELLADA, que com el seu nom indica, manté constant la prima a pagar al llarg de tota la vida de l'assegurat, i excepte els augments de capital, la prima es manté constant. Aquesta modalitat al principi és la més cara, però a partir de la jubilació, quan el poder adquisitiu és més reduït, la prima resulta més econòmica que qualsevol de les altres modalitats, ja que es calcula respectant l'edat d'incorporació a la Companyia.  Aquesta modalitat d'assegurança és la més estesa a Espanya perquè més del 90% dels assegurats de decessos (22 milions d'espanyols) tenen subscrita una assegurança d'aquestes característiques.

Hi ha altres modalitats d'assegurança de decessos?  SÍ

Assegurança de decessos a prima seminatural
Es caracteritza perquè a edats primerenques la prima és molt reduïda, atès que no reconeix drets d'antiguitat, i una vegada se superen els 60 anys, anivella la prima. La prima a pagar va augmentant, any rere any, en funció de l'edat assolida -a diferència de la prima anivellada- i basant-se en els increments del capital garantit, fins que s'anivella. 

Assegurança de decessos a prima natural
És similar a l’anterior, tot i que encara més econòmica en edats primerenques,  però a diferència d'aquella, no anivella la prima a cap edat, per la qual cosa a edats avançades es fa pràcticament impossible assumir el pagament del rebut de primes. Igual que l'anterior modalitat, la prima va augmentant tots els anys en funció de l'edat assolida i l'augment del capital garantit

Assegurança de decessos a prima mixta
Neix com a alternativa a la prima natural, combina les tres modalitats, per la qual cosa a edats primerenques és més barata i, igual que la prima seminatural, a partir dels 60 anys anivella la prima. La prima augmenta tots els anys -fins que es produeix l'anivellació- en funció de l'edat assolida i l'augment del capital garantit.

Com puc saber la modalitat d'assegurança que més em convé?

L'Administració,  a fi de protegir els drets dels consumidors, va incorporar a l'article 60 del text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, mitjançant el Reial decret llei 1298/2009, de 31 de juliol, l'obligatorietat de lliurar, abans de la formalització d'un contracte d'assegurança de decessos, una NOTA INFORMATIVA (article 105 bis) redactada de forma clara i precisa, amb el contingut següent, i que a manera de resum es detalla a continuació:

1.- En funció de quina és la modalitat d'assegurança oferta:

 • Identificació de la modalitat (anivellada, seminatural, natural o mixta.
 • Característiques i mètode de càlcul de la prima inicial.

2.- Per a qualsevol de les modalitats d'assegurança:

 • Identificació dels factors de risc i taxa a aplicar en les renovacions de la pòlissa, etc.
 • Quadre evolutiu de les primes comercials anuals fins que l'assegurat fa els 90 anys i evolució dels capitals assegurats, etc.

3.- Garanties accessòries opcionals a la cobertura de decessos amb indicació de l'import de la prima.

4.- Condicions de resolució del contracte.

5.- Possibilitat que l’Asseguradora s’oposi a la renovació del contracte.

6.- Existència, o no, del dret de rehabilitació i normes que el regulen.

En definitiva, quin és el preu final d'una assegurança de decessos?

El preu final depèn dels anys de vida de l'assegurat, però si considerem que s'arriba als 90 anys, les primes pagades per cada modalitat són les que es reflecteixen al gràfic següent:

Evolucion Prima naturales de decesos para un asegurado de 36 años

Viatges
 

En què consisteix l'assegurança de viatges internacional?

És l'assegurança de viatges amb la qual garantim la seva tranquil•litat i seguretat gràcies un servei personal, integral i permanent d'assistència. A més ens adaptem al viatge que vulgui realitzar

A qui està adreçada aquesta assegurança?

Va dirigida a estudiants, ja siguin d'Erasmus, idiomes o postgraus, a persones que decideixin fer un viatge d'oci individual o en família, i a persones que viatgin fora per motius laborals o professionals (treballadors, directius, empresaris i autònoms).

Per contractar una assegurança a Ocaso, el prenedor ha de ser major d'edat.

Quines prestacions ofereix Ocaso amb aquesta assegurança?

Quedaran cobertes les despeses mèdiques, pèrdua d'equipatge, assegurança d'accidents, anul•lació del viatge, despeses per demora o pèrdua d'equipatge, casos d'hospitalització, desplaçament d'un familiar, i molts altres conceptes.

A quin país puc contractar l'assegurança?

Les garanties assegurades per aquesta pòlissa seran vàlides fora d'Espanya i en l'àmbit territorial especificat a les condicions particulars.

Queden exclosos, en tot cas, aquells països que, encara que figurin a l'àmbit territorial contractat, durant el desplaçament es trobin en situació de guerra, insurrecció o conflictes bèl•lics de qualsevol tipus o natura, malgrat que aquesta situació no s'hagi declarat oficialment.

Si ja sóc a l'estranger, puc contractar l'assegurança?

El contracte d'assegurança entrarà en vigor a la data indicada a les Condicions Particulars com a inici del viatge sempre que s'hagi signat/acceptat la pòlissa i s'hagi pagat la prima. Aquesta data no podrà ser posterior a l'inici del viatge.

Per quant temps puc contractar-la?

El contracte d'assegurança entrarà en vigor a la data seleccionada com a inici del viatge sempre que s'hagi signat/acceptat la pòlissa i s'hagi pagat la prima. Aquesta data no podrà ser posterior a l'inici del viatge.

La garantia de despeses d'anul•lació de viatge no iniciat es farà efectiva sempre i quan transcorrin almenys 72 hores entre la contractació de l'assegurança i el fet generador de l'anul•lació del viatge. La pòlissa es podrà cancel•lar abans de la seva entrada en vigor. El contracte finalitzarà el dia que vostè hagi assenyalat com a data de fi del viatge.

Es poden ajornar o modificar les dates del contracte?

El prenedor s'obliga a comunicar a OCASO S.A. qualsevol modificació de les dades que figuren al contracte per escrit i en un termini de 24 hores. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, OCASO S.A. es reserva el dret a suspendre les garanties assegurades.

 

La pòlissa es podrà cancel•lar abans de la seva entrada en vigor. La garantia de despeses d'anul•lació de viatge no iniciat es farà efectiva sempre i quan transcorrin almenys 72 hores entre la contractació de l'assegurança i el fet generador de l'anul•lació del viatge.

Amb quina antelació puc contractar la meva assegurança de viatge?

Si contracta la teva assegurança de viatge amb Ocaso, ho pot fer fins el dia anterior a la data d'inici del viatge.

Si viatjo amb una altra persona, he de contractar una assegurança que ens cobreixi a tots dos o han de ser pòlisses individuals?

Les modalitats d'Ocaso&Go-Estudiants i Ocaso&Go-Viatge de feina són pòlisses individuals. A la modalitat d'Ocaso&Go -Lleure es pot incloure un màxim de 9 persones per assegurar dins de la mateixa pòlissa.

Per què he de contractar aquesta assegurança?

Ha de contractar l'assegurança d'Assistència de Viatges Internacional (Ocaso&Go) perquè així estarà segur que queden coberts els riscs que es puguin presentar en un esdeveniment fortuït durant el transcurs d'un viatge a l'estranger, fora del domicili habitual, dins de l'àmbit territorial cobert, modalitat i període contractats, i límits assenyalats a la pòlissa.

Multivida
 

En què consisteix l'assegurança Ocaso Multivida?

L'objectiu principal de l’Assegurança Ocaso Multivida és cobrir les necessitats econòmiques de la família en cas que es produeixi la defunció de l'Assegurat per qualsevol causa.

Quina és la garantia bàsica d'aquesta assegurança?

Defunció per qualsevol causa. En cas de produir-se aquesta contingència, els beneficiaris de la pòlissa perceben el capital assegurat.

Quines són les garanties complementàries d'aquesta assegurança?

 • Invalidesa Permanent Absoluta de l'Assegurat. Avançament del capital assegurat per al cas de defunció per qualsevol causa.
 • Defunció per accident. Capital addicional.
 • Defunció per accident de circulació. Capital addicional.
 • Defunció o Invalidesa absoluta i permanent per accident. Capital addicional.
 • Defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació. Capital addicional.
 • Malaltia Greu. Avançament d'un 50% o 100% del capital garantit a l’assegurança principal Defunció simultània. Capital addicional.
 • Defunció per infart de miocardi. Capital addicional.
 • Assessorament i gestió en successions.

Quina és l'edat màxima per contractar l'assegurança Ocaso Multivida?

L'edat màxima de contractació d'una assegurança Ocaso Multivida és de 60 anys.

Quines modalitats de contractació inclou l'assegurança Ocaso Multivida?

Ocaso Multivida es pot contractar amb la modalitat Anual Renovable, on la prima va creixent d'acord amb l'edat que cada any té l'assegurat, amb la qual cosa l’assegurança conclou si l'assegurat deixa d'abonar les primes o se’n produeix la defunció.

Una altra possibilitat és contractar Ocaso Multivida Constant. En aquest cas es pacta una durada en el moment de la contractació i les primes de la garantia principal en són constants, si bé les primes d'alguns complementaris augmenten anualment d'acord amb la nova edat assolida.

Quina és l'edat de finalització de l'assegurança?

A la modalitat Anual Renovable, no hi ha edat de finalització, ja que l’assegurança es pot renovar anualment mentre el prenedor n’efectuï el pagament, fins a la data de la defunció de l'assegurat. A la modalitat Constant, l’assegurança conclou en finalitzar la durada pactada en el moment de la contractació.

En què consisteix la selecció del risc?

És el resultat d'avaluar el contingut de les respostes que l'assegurat ha realitzat al qüestionari de salut a què se’l sotmet i que figuren a la sol·licitud d'assegurança. És molt important contestar de manera totalment veraç i en detall el qüestionari i s’ha d’emplenar a mà personalment.

Quan cal realitzar proves mèdiques?

Fins a 45 anys i a partir de 120.000 euros. De 46 a 55 anys, a partir de 60.000 euros. A partir de 55 anys, amb un capital superior a 30.000 euros.

Quin import de capital mínim i màxim es pot assegurar?

El capital mínim de contractació de la garantia principal és de 30.000 euros, i no existeix cap límit màxim condicionat a l'edat, ocupació, motiu de l’assegurança, situació financera ni estat de salut de l'assegurat.

Em puc desgravar la prima a la declaració de la renta?

No, les primes abonades per aquesta assegurança de vida no donen dret a deducció a l’IRPF.

Qui pot ser beneficiari de l'assegurança?

Qualsevol persona física o jurídica que designi el prenedor de la pòlissa. En cas de defunció, habitualment són els membres de la unitat familiar de l'assegurat, i en cas d'invalidesa l’assegurat mateix. També se sol designar una entitat financera, quan l'assegurat té contractat un préstec personal o hipotecari.

vida Express
 

En què consisteix l'assegurança Ocaso Vida Express?

És una Assegurança de Vida-Risc que li permetrà contractar un capital en cas de defunció per qualsevol causa i complementar-ho amb garanties opcionals d'invalidesa absoluta i permanent i capital addicional per mort accidental.

A més a més, l’assegurança Ocaso Vida Express és l’Assegurança de Vida-Risc més senzilla i assequible i amb el procés de contractació més simplificat del mercat, sense reconeixement mèdic, excepte declaracions afirmatives al qüestionari simplificat sobre l'estat de salut.

A qui va dirigida aquesta assegurança?

Persones amb responsabilitats econòmiques familiars entre 18 i 55 anys que desitgin mantenir el nivell econòmic de la seva família o bé vulguin garantir el pagament de crèdits o préstecs.

Quina és la garantia bàsica d'aquesta assegurança?

Amb aquesta assegurança pot cobrir el risc de defunció per qualsevol causa, mitjançant el pagament d'una prima que es renova anualment en funció de la nova edat assolida.

Quines cobertures complementàries es poden contractar a l'assegurança Ocaso Vida Express?

 • Invalidesa absoluta i permanent. Avançament del capital.
 • Defunció per accident. Capital addicional.
 • Garantia d'assessorament i gestió en successions.

Amb quines edats puc contractar aquesta assegurança Ocaso Vida Express?

L'edat de contractació per a l’assegurança Ocaso Vida Express és de 18 a 55 anys.

Què diferencia l'assegurança Ocaso Vida Express d'altres assegurances Vida-Risc?

L’assegurança Ocaso Vida Express és una Assegurança de Vida-Risc més senzilla i assequible i amb un procés de contractació molt simplificat, sense reconeixement mèdic, excepte declaracions afirmatives al qüestionari reduït sobre l'estat de salut.

Em puc desgravar la prima a la declaració de la renta?

No, les primes abonades per assegurances de vida no donen dret a deducció a l’IRPF.

Qui pot ser beneficiari de l'assegurança?

Qualsevol persona física o jurídica que designi el prenedor de la pòlissa. En cas de defunció, habitualment són els membres de la unitat familiar de l'assegurat, i en cas d'invalidesa l’assegurat mateix. També se sol designar una entitat financera, quan l'assegurat té contractat un préstec personal o hipotecari.

Quin import mínim i màxim es pot contractar?

El capital mínim de contractació de la garantia principal és de 30.000 € y el màxim de 60.000 €.

Accidents
 

Per què una assegurança d'Accidents?

Una assegurança d'accidents ofereix als clients un ampli nombre de garanties, tant bàsiques com opcionals, que li permeten tenir totes les opcions cobertes. A més a més, pot contractar els capitals que necessiti per ajustar en major grau la seva necessitat de protecció.

Qui necessita una assegurança d'accidents?

Encara que qualsevol persona és susceptible de tenir un accident, amb independència de la seva edat, professió o estil de vida, a més d'una assegurança genèrica per a qualsevol necessitat de protecció davant d'un accident, hem incorporat assegurances especials per a determinats col·lectius, que tenen necessitats específiques de protecció.

Per què una assegurança d'Accidents de la Dona?

Perquè aquest col·lectiu està desprotegit tant econòmicament com socialment, en no disposar de la cobertura que ofereix el sistema públic. El fet de no cotitzar a la Seguretat Social suposa que les mestresses de casa no tinguin gaires dels drets de què gaudeixen els treballadors assalariats, entre d’altres, el dret a una pensió d'invalidesa. Amb aquesta assegurança cobrim tots els riscos a què estan sotmeses aquestes persones, però a més a més, en aquest cas, amb una suma addicional en el supòsit d'accident a la llar i altres garanties que reforcen el nivell de protecció que necessita aquest col·lectiu.

Per què una assegurança per a emprenedores?

Perquè aquest col·lectiu és dels que més necessiten complementar les prestacions del sistema públic, al mateix temps de cobrir totes les possibles contingències i necessitats específiques que es puguin presentar en el desenvolupament de la seva activitat. En aquesta línia l’assegurança inclou una cobertura d'Incapacitat temporal, no només per accident, sinó també per malaltia, per afrontar les baixes laborals i així reduir l'impacte que aquestes poden produir en el nivell d'ingressos del professional autònom.

I quan rebi el capital?

Les prestacions en cas d'invalidesa permanent procedents d'assegurances d'accidents estan exemptes d’IRPF (amb les limitacions de la legislació fiscal), en cas d'invalidesa. Si la indemnització és amb motiu de la defunció de l'assegurat, el beneficiari ha de tributar per l'Impost de Successions propi de la seva Comunitat Autònoma.

Llar
 

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

El Prenedor de l’Assegurança ha de ser major d'edat, i no existeix cap edat màxima per a la contractació d'aquest tipus d'assegurança.

És necessària una assegurança de la llar?

Normalment, l'habitatge on vivim suposa la inversió més gran que realitzem en la nostra vida. En conseqüència, sembla que protegir aquest patrimoni hauria de ser una necessitat primordial.

I si a més a més tenim en compte que en un habitatge sorgeixen sovint incidències, unes petites i d’altres no tant, que afecten els nostres béns, es converteix pràcticament en imprescindible la contractació d'una assegurança que solucioni aquestes eventualitats.

A més dels danys materials que pateixen els béns assegurats, es poden produir danys a terceres persones o situacions en què és molt important comptar amb l'assessorament, reclamació i defensa d'un bon advocat.

Tot això, i més, ho cobreix l’assegurança OCASO LLAR, que li ofereix la millor protecció del mercat amb professionals que solucionaran totes aquestes situacions, i li proporcionaran la tranquil·litat que es mereix.

Simplement amb una trucada telefònica, estem al seu costat les 24 hores durant tots els dies de l'any.

Què he de tenir en compte per contractar una assegurança de la llar?

1. El primer pas és escollir el tipus d'assegurança que s'adapta millor a les seves necessitats (més ampli, només amb cobertures molt bàsiques, etc.). Ocaso compta amb una àmplia gamma d'assegurances per a la seva Llar perquè vostè triï el producte més idoni.

2. Una vegada decidida el tipus d'assegurança, s'han de fixar les sumes assegurades de CONTINENT, CONTINGUT, JOIES, OBJECTES ESPECIALS i RESPONSABILITAT CIVIL.

Què és el continent del meu habitatge?

El continent està format per les edificacions i conceptes següents:
a) Edificació principal.
b) Edificacions annexes (garatges, trasters, etc.).
c) Tanques, murs, closes i reixes.
d) Coeficient de participació a les zones comunes (només en el cas que l'habitatge formi part d'edificis comunitaris o d’altres regits per la Llei de Propietat Horitzontal).
e) Piscina i pistes esportives.

També s'ha de tenir en compte que el Continent inclou els fonaments, estructura, murs, parets, cobertes, sostres, sòls, portes i finestres, així com les instal·lacions fixes, com ara les sanitàries, de climatització, de calefacció, de TV, de so, d'extinció d'incendis, de protecció contra robatori i, en general, aquells béns que no es puguin separar de la superfície sense causar deteriorament al bé en si o a la superfície.

El Continent no inclou les plaques solars, tendals i antenes parabòliques que formen part del Contingut.

Com puc calcular la suma assegurada del continent del meu habitatge?

La suma assegurada de continent ha de correspondre exclusivament al cost actual de reconstrucció de totes les edificacions que el componen, sense la repercussió del valor del sòl ni del preu de compravenda. Per calcular el capital als efectes d'assegurança, es té en compte:

a) La superfície construïda en m² que ocupa l’habitatge, és a dir, els m² construïts de l’habitatge i les dependències annexes (garatges, trasters, etc.), així com de la participació d’aquest en els elements comuns. Per obtenir la suma assegurada d'aquestes edificacions, s'han d'indicar els m² a l'opció calcular preu.                                                                                    

b) En el cas que es tracti d'habitatges unifamiliars adossats o xalets, cal sumar també el valor de construcció de la tanca que envolta la parcel·la i piscina, si és el cas.

He de contractar una assegurança de la llar si la meva comunitat de propietaris ja té una assegurança sobre l'edifici?

El més recomanable és complementar la pòlissa de la Comunitat contractant una assegurança particular, que inclogui el Continent i Contingut, pels motius següents:

a) L’assegurança de la Comunitat normalment inclou garanties comunitàries, per la qual les incidències de caire particular quedarien sense cobertura, com per exemple, els danys que originin les conduccions d'aigua privatives al seu pis i la reparació de les avaries que s’hi produeixin.
b) Existeixen béns que formen part del Continent i no estan inclosos a les pòlisses comunitàries, com els tancaments de terrasses, les calderes individuals o les obres de reforma i millores realitzades pel propietari.
c) Si la Suma Assegurada que li correspon a l'habitatge a la pòlissa de la Comunitat de Propietaris fos insuficient, la pòlissa particular serviria per complementar-la i evitaria que la indemnització dels sinistres es veiés reduïda per aquesta circumstància.

Encara que el que s’ha esmentat anteriorment és la solució idònia, OCASO també disposa d'una garantia opcional per a aquests casos, que serveix com a complement de la pòlissa comunitària, mitjançant la qual, sense incloure el Continent, es cobreixen alguns dels contratemps que més l’afecten:

 • Danys per aigua del Continent.
 • Recomposició Estètica del Continent.  
 • Danys elèctrics del Continent.

Què és el contingut?

El contingut està format pel mobiliari, aixovar, objectes de decoració, electrodomèstics, objectes especials, joies i la resta d'efectes propis i característics d'un habitatge que estan dins de l'habitatge assegurat i les seves dependències annexes, així com plaques solars i antenes parabòliques.

Com puc calcular la suma assegurada del contingut del meu habitatge?

La suma assegurada del contingut del seu habitatge ha de ser el valor actual dels conceptes següents:
a) Mobiliari.
b) Aixovar personal.
c) Electrodomèstics.
d) Objectes de decoració.
e) Tendals, Antenes parabòliques i Plaques solars.
f) Objectes Especials (Art, Antiguitats, Objectes d'Argent, Penyora de Pell, Col·leccions i altres objectes de valor especial que no formin part dels esmentats anteriorment).
g) Joies, Bijuteria fina, Rellotges i Objectes similars.

Li recomanem que calculi la suma total tenint en compte aquests conceptes i ho realitzi per les estances de l'habitatge (rebedor, cuina, sala d’estar, menjador, habitacions, banys, traster, etc.).

Hi ha objectes i joies l'existència dels quals s'hagi d'esmentar expressament perquè quedin inclosos a l'assegurança?

Efectivament, els objectes especials, les joies, bijuteria fina, rellotges i objectes similars:

a) Es consideren objectes especials els objectes d'art, antiguitats, objectes de plata, peces de pell, col·leccions i altres objectes de valor especial no inclosos en els conceptes anteriors. Sempre que el valor global superi el 50% del Contingut total o el valor individual sigui superior a 3.000 euros, s’han de declarar expressament perquè quedin assegurats.

b) Les joies, bijuteria fina, rellotges i objectes similars queden garantits fins al 10% del capital total de Contingut, amb un màxim per sinistre de 600, 3.000 o 6.000 euros (depenent del tipus d'assegurança que es contracti). En el cas que superin aquestes quantitats o si hi ha joies, bijuteria, etc. amb valor unitari superior a 1.500 euros, s’han de declarar perquè quedin incloses a l’assegurança. També és imprescindible especificar si estan guardades en caixa de seguretat encastada a la paret o de més de 100 kg de pes.

Com he d'assegurar un quadre amb valor artístic?

En tots els casos, els objectes d'art s'han de declarar, i s’han d’identificar amb les seves característiques, descripció, títol, autor i valor.

També és convenient aportar una fotografia nítida i el certificat d'autenticitat i la valoració o factura en el cas que l'objecte tingui un valor significatiu.

Com puc assegurar les joies?

Les Joies, Bijuteria fina, Rellotges i Objectes similars formen part del Contingut, per la qual cosa el valor s'ha de sumar a la resta d'objectes que el componen i queden garantits fins al 10% del capital total de Contingut, amb un màxim per sinistre de 600, 3.000 o 6.000 euros (depenent del tipus d'assegurança que es contracti). En el cas que superin aquestes quantitats o si hi ha joies, bijuteria, etc. amb valor unitari superior a 1.500 euros, s’han de declarar perquè quedin incloses a l’assegurança.

També és imprescindible especificar si estan guardades en caixa de seguretat encastada a la paret o de més de 100 kg de pes. És convenient aportar una fotografia nítida i el certificat d'autenticitat i la valoració o factura en el cas que hi hagi joies amb un valor significatiu.

Puc assegurar només el contingut de l'habitatge si soc inquilí?

Sí, però és aconsellable assegurar també el continent de l'habitatge per garantir reclamacions per part del propietari, relatives als danys que pugui patir l'habitatge (Exemple: Danys per aigua originats per omissió de tancament d'aixetes o per fuga d'una rentadora).

A més a més, pel mateix motiu, és molt recomanable assegurar també el contingut que és propietat de l'Arrendador, és a dir, que per evitar problemes i insatisfaccions en cas de sinistre, la seva assegurança hauria de cobrir tots els objectes que hi ha a l'habitatge, independentment de qui en sigui el propietari.

L'assegurança inclou les taules i cadires que tinc a la terrassa? I les que tinc al jardí?

Sempre que les terrasses, terrats, jardins, patis i similars siguin d'ús i accés exclusiu de l'assegurat, queden inclosos els mobles i efectes propis de l'habitatge (exclosos els objectes especials, joies, rellotges i similars) que es trobin a les esmentades dependències, amb una suma assegurada del 5% de la suma assegurada de Contingut total, amb un límit màxim de 1.500 euros per sinistre.

Si m'emporto a casa l'ordinador portàtil de l'empresa on treballo, estaria inclòs a l'assegurança?

També es consideren part del contingut assegurat els objectes de tercers que, de forma eventual, estiguin a l'habitatge, fins a una suma assegurada del 10% de la suma assegurada del Contingut, amb un límit màxim de 3.000 euros per sinistre.

Què he de fer si compro més béns i els vull incloure a l'assegurança?

Posi’s en contacte immediatament amb OCASO per augmentar el capital de contingut, mitjançant l'apèndix corresponent, sense esperar al venciment anual de la pòlissa.

És important assegurar correctament les sumes de continent i contingut? Què és una infraassegurança?

Per evitar insatisfaccions en cas de sinistre, és molt important que les sumes assegurades de l'habitatge i el seu contingut no siguin inferiors al valor dels béns assegurats, ja que si fos així, la indemnització es veuria reduïda en la mateixa proporció que la diferència existent entre ambdues quantitats.

En cas de sinistre, la fórmula que s'empra per al càlcul de la indemnització és la següent:

                           Valor dels Danys x Suma Assegurada
Indemnització =  ------------------------------------------------
                                           Valor dels béns

Aquesta situació es denomina tècnicament "Aplicació de la Regla Proporcional per Infraassegurança".

Com es calcula la indemnització en cas d'un sinistre que afecti el Continent i/o Contingut del meu habitatge?

OCASO envia un perit a l'habitatge assegurat, perquè realitzi la inspecció corresponent dels danys i determini l'import econòmic de les pèrdues econòmiques ocasionades pel sinistre.

En el cas de sinistres coberts que requereixen la intervenció d'un professional, com ara trencament de vidres, danys per aigua, etc., OCASO ofereix a l'assegurat solucionar-los amb la intervenció de reparadors concertats. La major part dels sinistres se solucionen amb aquest sistema, la qual cosa evita molèsties als nostres assegurats.

Els meus fills també estan assegurats amb l'assegurança de la llar?

A més de l'assegurat que figura com a titular a l’assegurança OCASO LLAR, s'inclouen amb el mateix abast els fills menors o incapacitats que estiguin sota la custòdia de l'assegurat, així com els fills majors d'edat, pares i familiars que en depenguin econòmicament i convisquin a l'habitatge assegurat. També es considera com a assegurat el cònjuge o parella de fet.

ñññ

Sí que queden coberts.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i derivada de la seva condició de propietari i/o usuari de l'habitatge assegurat. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

Garanteix els danys a tercers que pugui ocasionar un gos de què soc propietari?

Sí, fins i tot si es tracta d'un gos catalogat com a potencialment perillós.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i derivada de la seva condició de propietari d'animals domèstics. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

En el cas de ser propietari de més d'un animal domèstic, és imprescindible que identifiqui tots els que vulgui incloure a l’assegurança.

Queden coberts els danys a tercers que pugui ocasionar jo o la meva família durant les vacances fora d'Espanya?

Sí, excepte als Estats Units i Canadà.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i comeses per fets ocasionats per l'assegurat o qualsevol de les persones de què aquest sigui civilment responsable, esdevinguts fora del territori nacional, amb motiu d'estades ocasionals per períodes de temps no superiors a tres mesos consecutius. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

Si atropello un vianant amb la meva bicicleta, quedarien garantits els danys que li pugui produir? I si és el meu fill menor d'edat qui atropella un vianant? "

Sí, sempre que la pràctica sigui com a aficionat i la bicicleta no tingui motor ni requereixi una assegurança obligatòria.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i comeses per fets ocasionats per l'assegurat o qualsevol de les persones de què aquest sigui civilment responsable, en la seva qualitat de propietari i/o usuari de bicicletes. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

Cobreix els danys a tercers per l'ús d'una cadira de rodes amb motor?

Cobreix els danys a tercers per l'ús d'una cadira de rodes amb motor? "Sí, sempre que la cadira de rodes no superi tècnicament els 10 km/h i circuli per llocs autoritzats per la normativa legal vigent.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i derivada de la seva condició de propietari i/o usuari de cadires de rodes de motor. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa."
Què cobreix la garantia d'Assistència Jurídica i Legal? "Mitjançant la garantia d'Assistència Jurídica i Legal, l'Assegurador es fa càrrec de les despeses en què incorri l'Assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i es compromet a prestar-li els serveis d'assistència jurídica judicial i extrajudicial derivats d'aquesta cobertura:
- Reclamacions de danys.
- Defensa penal en l'àmbit de la seva vida particular (inclòs com a vianant, passatger o pràctica no professional d'esports no relacionats amb vehicles).
- Drets relatius a l'habitatge assegurat, com a propietari o inquilí d’aquest.
- Defensa en infraccions administratives relacionades amb l'habitatge.
- Defensa dels drets de l'assegurat en els conflictes individuals de treball.
- Reclamacions per incompliment de contractes de serveis i consums.
- Defensa davant del servei domèstic.
- Dret fiscal.
- Impugnació del valor cadastral de l'habitatge assegurat.
- Defensa i reclamacions relacionades amb altres assegurances.

A més a més, inclou l'Assistència Jurídica Telefònica, mitjançant la qual un advocat l’assessorarà sobre qualsevol qüestió inclosa en aquesta cobertura."

¿Qué cubre la garantía de Asistencia Jurídica y Legal?

Mediante la garantía de Asistencia Jurídica y Legal, el Asegurador se hace cargo de los gastos en que incurre el Asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral,  y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de esta cobertura:

 • Reclamaciones de daños.
 • Defensa penal en el ámbito de su vida particular (incluido como peatón, pasajero o práctica no profesional de deportes no relacionados con vehículos).
 • Derechos relativos a la vivienda asegurada, como propietario o inquilino de la misma.
 • Defensa en infracciones administrativas relacionadas con la vivienda.
 • Defensa de los derechos del asegurado en los conflictos individuales de trabajo.
 • Reclamaciones por incumplimiento de contratos de servicios y consumo.
 • Defensa frente al servicio doméstico.
 • Derecho fiscal.
 • Impugnación del valor catastral de la vivienda asegurada.
 • Defensa y reclamaciones relacionadas con otros seguros.

Además, incluye la Asistencia Jurídica Telefónica, mediante la que un abogado le asesorará sobre cualquier cuestión que se encuentre incluida en esta cobertura.

¿En qué consiste la garantía de Asistencia Bricolaje?

Ocaso Asistencia Bricolaje: Cuando Vd. lo solicite, Ocaso enviará un profesional a la vivienda asegurada, para realizar algunos trabajos de bricolaje y mantenimiento no urgentes, que se requieren con cierta frecuencia para conservar nuestro hogar en perfecto estado (Sustitución de enchufes o interruptores de luz, Instalación de lámparas, Cambio de grifos, Cambio de mecanismo de cisternas, Colocación de accesorios de baño y cocina, Arreglo de persianas enrollables y otras tareas varias que figuran en esta garantía).

¿Qué incluye la garantía de Asistencia Multiservicios?

Ocaso Asistencia Multiservicios le ofrece soluciones para múltiples situaciones y problemas que se pueden presentar en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Incluye diversos servicios de Salud y Sociales, Tecnológicos y otros varios, así como una serie de Gestiones y la conexión con los Reparadores, Instaladores y Profesionales que Vd. necesite para casos en que no se haya producido ningún siniestro cubierto por el seguro (Pintores, Cerrajeros, Albañiles, Electricistas, Fontaneros, etc).

Comunitats
 

Per què una assegurança de Comunitats?

Perquè és la solució perfecta per al seu edifici, tant per cobertures i prestacions com per preu, per fer front a imprevistos que deterioren el valor dels seus béns. A més a més, és cada vegada més freqüent que les comunitats autònomes o Corporacions Locals del nostre país legislin sobre l'obligatorietat que tots els edificis integrats al seu territori i que estiguin constituïts en règim de propietat horitzontal, tinguin contractada una assegurança que inclogui, com a mínim, les garanties d'Incendis i Responsabilitat Civil.

La meva assegurança de la llar em cobreix els danys produïts per les Conduccions generals o comunitàries?

Sí, si el té contractat amb Ocaso, però pot passar que molts copropietaris el tinguin amb una altra companyia que no els cobreixi o, simplement, que no tinguin assegurats els seus habitatges o locals comercials, amb els inconvenients que pot ocasionar aquesta situació al conjunt.

Es podria assegurar un edifici amb més de 30 anys d'antiguitat de construcció?

Per descomptat que sí. La flexibilitat i modularitat en la subscripció de la nostra assegurança de Comunitats és molt àmplia i ofereix una gran quantitat de combinacions possibles, per la qual cosa, podem adaptar-nos a qualsevol necessitat de cobertura que se'ns pugui plantejar. Només cal que l'edifici tingui un estat adequat de conservació i manteniment.

Com calculo el valor del meu edifici, perquè estigui correctament assegurat?

És molt important establir de manera correcta la suma assegurada de l'immoble, perquè així evitarem situacions no desitjades d'infraassegurança. Generalment, s’agafa la superfície construïda de l'edifici del Cadastre o de qualsevol document de la Comunitat i es multiplica pel valor de reconstrucció per m2 que estigui vigent en aquest moment que, actualment, pot oscil·lar entre els 820 i 975 euros, segons la seva qualitat constructiva.
Si és necessari, els m2 corresponents a altres elements que pertanyen a l'edifici assegurat, com poden ser piscines, jardins i pistes esportives, així com els corresponents a zones mancomunades o altres, com ara tanques, closes, murs, etc., es poden valorar entre 20-50 euros m2.

Com calculo la suma que cal assegurar per als objectes comuns en una assegurança de Comunitats?

La valoració ha de ser suficient per cobrir el mobiliari de portals, zones de recreació i esportives, estris de jardineria i neteja, etc., per tant, es pot figurar la suma que es desitgi corresponent al valor d’aquests béns.

Estalvi Actiu
 

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima és de 18 anys i la màxima de 75 en modalitat de prima periòdica i 65 en modalitat de prima única.

Què és Ocaso Estalvi Actiu?

Ocaso Estalvi Actiu és una assegurança de vida en què el pagament sistemàtic d'una prima periòdica o bé el d'una prima única permeten desenvolupar el pla d'estalvi establert, una vegada deduïdes les despeses de gestió i la prima corresponent a la garantia de defunció. El valor de pòlissa i, per consegüent, l'import del valor de rescat, depenen del tipus d'interès tècnic variable aplicable durant cada trimestre natural.

Com es pot contractar Estalvi Actiu?

Ocaso Estalvi Actiu es pot contractar mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 720 euros anualitzats segons la forma de pagament escollida. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. També es pot contractar mitjançant una prima única amb un import mínim de 3.000 euros. En ambdós tipus de contractació es poden realitzar aportacions extraordinàries a prima única per un import mínim de 600 euros en modalitat de prima periòdica i 1.500 euros en modalitat de prima única.

Què passa en cas de defunció de l'assegurat?

Ocaso ha d’abonar als beneficiaris designats el valor de pòlissa i, addicionalment, un 10% del valor citat. L'import d'aquest import addicional és, com a mínim, de 600 euros, i com a màxim, de 6.000 euros. A partir dels 65 anys l'import és de 600 euros.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat en cada trimestre, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc de defunció i invalidesa, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança, com a conseqüència d'exercitar el seu dret de rescissió del contracte, una vegada abonades totes les primes corresponents a la primera anualitat. És igual al valor de pòlissa minorat per les despeses i penalitzacions que s'apliquin, segons el que preveuen les condicions particulars de la pòlissa. El rescat pot ser total, parcial o d'ofici.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Un cop pagades totes les primes de la primera anualitat, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.

Estalvi Infantil
 

Què és Ocaso Estalvi infantil?

Ocaso Estalvi Infantil consisteix en una assegurança de vida individual, amb un interès variable que es garanteix anualment i la cobertura principal de la qual és constituir un capital que es percebrà en la data de finalització de la durada pactada inicialment i que ha de ser, com a mínim, de 10 anys. El tipus d'interès variable no pot ser inferior al resultat de minorar en un punt percentual l'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances.

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima de l'assegurat en el moment de la contractació és de 0 anys i la màxima és de 15 en modalitat de prima periòdica.

Com es pot contractar Estalvi infantil?

Ocaso Estalvi Infantil es pot contractar mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 600 euros anualitzats segons la forma de pagament escollida. En el cas que l'assegurat figuri inclòs en una pòlissa de Decessos d'Ocaso, aquest import mínim és de 480 euros. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. És poden realitzar aportacions extraordinàries, amb un mínim de 500 euros, que serà de 300 en el cas que l'assegurat figuri d'alta en una pòlissa de decessos.

Què passa en cas de defunció de l'assegurat?

Ocaso ha d’abonar als beneficiaris designats les primes satisfetes sense incloure els impostos i recàrrecs transferibles que hagin enregistrat les primes abonades.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat anualment, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança, com a conseqüència d'exercitar el seu dret de rescissió del contracte, una vegada abonades les dues primeres anualitats completes. És igual al valor de pòlissa minorat per les despeses i penalitzacions que s'apliquin, segons el que preveuen les condicions particulars de la pòlissa. El rescat pot ser total, parcial o d'ofici.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Pagades totes les primes dels dos primers anys, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.

Pla Previson assegurat
 

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima és de 18 anys i la màxima de 63 anys.

Què és el Pla de Previsió Assegurat?

El Pla de Previsió Assegurat consisteix en una assegurança de vida individual amb un interès variable que es garanteix trimestralment, la cobertura principal de la qual és constituir un capital que es percebrà en el moment de la jubilació de l'assegurat. El tipus d'interès variable no pot ser inferior al resultat de minorar en un punt percentual l'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances.

Com puc contractar un Pla de Previsió Assegurat?

A Ocaso, el PPA es pot contractar mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 720 euros anualitzats segons la forma de pagament escollida. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. El PPA també es pot contractar mitjançant una prima única amb un import mínim de 3.000 euros. En ambdós tipus de contractació es poden realitzar aportacions extraordinàries a prima única per un import mínim de 600 euros.

Per què he de contractar un Pla de Previsió Assegurat si cotitzo a la Seguretat Social i aquesta ja em garanteix una pensió quan em jubili?

A causa del procés d'envelliment de la població que s'està registrant als països desenvolupats, hi ha certa inquietud sobre la situació actual i futura en què es poden trobar els Sistemes Públics de la Seguretat Social. Amb el nostre producte Pla de Previsió Assegurat li oferim la possibilitat de completar els seus ingressos a l'edat de jubilació i percebre uns ingressos complementaris que li permetin una aproximació a l'últim salari percebut en la seva vida laboral.

Quins avantatges té sobre un pla de pensions?

El PPA (Pla de Previsió Assegurat), a més del valor de pòlissa, garanteix un capital addicional en cas de defunció o invalidesa de l'assegurat.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat en cada trimestre, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc de defunció i invalidesa, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança com a conseqüència d’haver arribat a la jubilació, haver decidit mobilitzar el seus drets a un altre PPA o Pla de Pensions Individual (PPI) o realitzar una disposició anticipada en cas de malaltia greu o desocupació de llarga durada. Implica la rescissió del contracte i és igual al valor de pòlissa en aquest moment sense que es puguin aplicar penalitzacions, despeses o descomptes.

Què passa en cas de defunció o invalidesa de l'assegurat?

En cas de defunció de l'assegurat, s'abona als beneficiaris designats el valor de pòlissa incrementat en un 10%, amb un mínim de 600 euros i un màxim de 6.000 euros fins als 65 anys. A partir dels 65 anys l'import és de 600 euros. En cas d'invalidesa, l'import assenyalat anteriorment s'abona a l’assegurat mateix.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Pagades totes les primes del primer any, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.

Quins avantatges fiscals té un Pla de Prevenció Assegurat?

Les aportacions anuals realitzades a un PPA redueixen la base imposable de l’IRPF. Les esmentades aportacions tenen un màxim en funció de l'edat i la base imposable de l’IRPF de l'assegurat, i segons el règim fiscal existent a cada Comunitat Autònoma. Quan es rep la prestació, l’import tributa com a Rendiments del Treball, d'acord amb les circumstàncies personals de l'assegurat en el moment en què es percep.

Estalvi Personal (PIAS)
 

Què és Ocaso Estalvi Personal?

Ocaso Estalvi Personal consisteix en una assegurança de vida individual, amb un interès variable que es garanteix trimestralment i la cobertura principal de la qual és constituir un capital que es percebrà en la data de finalització de la durada pactada inicialment i que ha de ser, almenys, de 10 anys. El tipus d'interès variable no pot ser inferior al resultat de minorar en un punt percentual l'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances.

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima és de 18 anys i la màxima de 60.

Com es pot contractar Ocaso Estalvi Personal?

Ocaso Estalvi Personal es contracta mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 840 euros anualitzats si l'assegurat, en el moment de fer el contracte, té fins a 50 anys. Per a edats superiors la prima mínima inicial és de 1.450 euros anualitzats, segons la forma de pagament escollida. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. Es poden realitzar aportacions extraordinàries a Prima Única amb un import mínim de 600 euros. El límit de primes aportades dins d’un any natural no pot excedir els 8.000 euros, i en el conjunt del pla no poden superar els 240.000 euros.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat en cada trimestre, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc de defunció i invalidesa, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança, com a conseqüència d'exercitar el seu dret de rescissió del contracte, una vegada abonades les dues primeres anualitats. És igual al valor de pòlissa minorat per les despeses i penalitzacions que s'apliquin, segons el que preveuen les condicions particulars de la pòlissa. El rescat pot ser total, parcial o d'ofici.
 

Què passa en cas de defunció de l'assegurat?

En cas de defunció, s'abona als beneficiaris designats el valor de pòlissa incrementat en un 5%, amb un mínim de 500 euros i un màxim de 5.000 euros fins als 65 anys. A partir dels 65 anys l'import és de 500 euros.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Pagades totes les primes dels dos primers anys, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.

Què és el bo de permanència?

Ocaso ha d’incrementar el valor de pòlissa en concloure la setena anualitat, en un import igual a l'1% del total de primes periòdiques pactades a l'inici del contracte i abonades fins a la data de venciment inicialment pactada. El prenedor ha de percebre l'import resultant, juntament amb la resta del valor de la pòlissa en el venciment. Les aportacions extraordinàries i els suplements que originin un augment de prima periòdica durant la vigència del contracte no es tenen en compte per al càlcul del bo. Els suplements de disminució de prima periòdica, així com el rescat total o parcial de la pòlissa, fan que es perdi el dret a percebre el bo.

Quins avantatges fiscals té Ocaso Estalvi Personal (PIAS)?

Quins avantatges fiscals té Ocaso Estalvi Personal (PIAS)? Si la prestació es percep en forma de renda vitalícia, la plusvàlua generada en el moment de la constitució queda exempta de tributació, sempre que la primera prima satisfeta tingui una antiguitat superior a deu anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

Pymes
 

Per què una assegurança de Pimes?

Ocaso ha dissenyat l’Assegurança Combinada de Pimes que pretén oferir una cobertura integral als riscos que poden suposar una amenaça per al desenvolupament normal de qualsevol petita i mitjana empresa.
Si és possible, aquesta assegurança és encara més necessària que en una gran empresa, ja que aquests negocis no disposen de la infraestructura, patrimoni i mitjans de què es beneficien les grans empreses i un sinistre podria suposar el tancament de l'establiment o, en el millor dels casos, una pèrdua econòmica a què fer front amb un pressupost escàs.

Com es calcula el Continent que cal assegurar per a una Pime?

El continent a assegurar es calcula de la mateixa manera que per a una llar o un comerç, multiplicant la superfície de la Pime en metres quadrats pel valor del metre quadrat, que actualment oscil·la entre 300 i 1.500 euros, depenent de la qualitat de construcció de l'immoble i de les característiques de compartimentació d'aquest, aplicant un valor major als locals compartimentats que als locals diàfans.

Què passaria si a causa d'un sinistre he de tancar el meu negoci durant un temps?

Si vostè contracta la garantia opcional de pèrdua de beneficis, Ocaso li garanteix la pèrdua de beneficis que tindria a causa del sinistre.

Comerç
 

Com puc calcular el Continent per a un comerç o oficina?

Per calcular la suma assegurada cal tenir en compte el valor de reconstrucció de l'immoble, el qual es calcula utilitzant dues dades:

 • La superfície en m2 construïts, afegint els metres quadrats que corresponguin a les parts comunes, que també pertanyen a la propietat.
 • El valor del m2. Actualment, s'estableix en 565 euros per a qualitat de construcció mitjana.

Obtingudes les dues dades, la superfície i el valor del metre quadrat, només cal multiplicar ambdós valors.

Com puc calcular el Contingut per a un comerç o oficina?

Per calcular-lo hem de prendre com a referència el valor en estat de nou o el cost de reposició del bé. És molt important assegurar correctament els béns per no entrar en una infraassegurança o sobreassegurança, és a dir, valorar per sota o per sobre un bé, la qual cosa pot influir sempre en contra nostre en cas d'haver de rebre una indemnització.

Quines són les garanties bàsiques que queden cobertes per una pòlissa de Comerços?

Algunes cobreixen els danys produïts per incendi, explosió i l'electricitat, el fum, vent, neu, trencament de vidres que poden haver estat provocats per la col·lisió d'un vehicle a l’establiment, despeses d'enderrocament i retirada d'enderrocs, pèrdua de lloguers en el cas que es produeixi un sinistre, etc.; tenint en compte que totes aquestes garanties i moltes més són bàsiques i en aquest cas es cobreixen al 100% del capital que s'hagi assegurat.

En cas que un camió col·lisioni amb la façana del meu establiment i en trenqui l'aparador i tot el que hi ha, hauria de fer-me càrrec d'aquestes despeses?

No, en aquest cas, Ocaso fa front a aquestes despeses en un 100% dels béns assegurats.

Animals de Companyia
 

Què cobreix aquesta Assegurança?

Tant a nivell nacional com en una majoria de les comunitats autònomes, hi ha l'obligació legal de subscriure una assegurança de responsabilitat civil com a propietari d’un gos, aquesta obligació ve determinada, bé per la raça de l'animal o pel seu pes o grandària.
El nostre animal de companyia, com un més de la família, volem que estigui protegit davant de qualsevol contingència, però també pot, de manera voluntària o involuntària, causar danys a tercers de què nosaltres, com a propietaris de l'animal, som directament responsables.
La nostra assegurança li garanteix un capital, que triarà vostè, per fer front a aquestes reclamacions, però també li ofereix la possibilitat de contractar altres garanties per afrontar despeses derivades d'accidents patits per l'animal assegurat, robatori i/o pèrdua, estada en residència, assistència telefònica, etc.

Quines cobertures bàsiques té aquesta assegurança?

Les Garanties que es poden contractar són les següents:

GARANTIES DE RESPONSABILITAT CIVIL:

 • Responsabilitat civil.
 • Defensa.
 • Fiances.
 • Reclamació de Danys.

GARANTIES DE DANYS A L'ANIMAL:

 • Mort per Accident.
 • Despeses Veterinàries per Accident.
 • Despeses de sacrifici i eliminació del cadàver de l'animal mort a causa d'un accident.
 • Robatori.
 • Pèrdua: despeses per localitzar l'animal mitjançant inserció d'anuncis en mitjans de comunicació.
 • Despeses d'hostalatge de l'animal extraviat.
 • Estada en Residència de l'animal per hospitalització de l'assegurat.

GARANTIA D'ASSISTÈNCIA TELEFÒNICA

Quins animals es poden assegurar?

Són assegurables els animals següents, sempre que tinguin una edat superior a quatre mesos i inferior a deu anys:

 • Gossos destinats a companyia i/o vigilància.
 • Gats destinats a companyia (només poden contractar la garantia de responsabilitat civil).

No és assegurable qualsevol altre tipus d'animal diferent de gos i/o gat

Es cobreix una indemnització per responsabilitat civil davant d'un dany causat per l'animal a un membre de la meva família?

Té la condició de tercer qualsevol persona física o jurídica diferent de:

 • El prenedor de l’assegurança i/o l'assegurat.
 • El seu cònjuge o parella de fet.
 • Ascendents i descendents del prenedor de l’assegurança i /o assegurat.
 • Les persones que tinguin el seu domicili o convisquin de forma habitual i permanent amb el prenedor de l’assegurança i/o assegurat.
 • Socis, directius, assalariats i persones que de fet o dret mantinguin una relació laboral amb el prenedor de l’assegurança i/o assegurat, mentre actuïn en l'àmbit de l’esmentada relació.

Per quant puc valorar el meu animal?

El valor és el del preu del mercat, segons als estàndards de raça d'un cadell de característiques similars a l'animal assegurat, més l'import d'ensinistrament, més el valor adquirit per mèrits obtinguts en concursos i/o exposicions.

Si el meu animal provoca l'avaria, deteriorament o destrucció d'una cosa, quedaria cobert per aquesta assegurança?

Sí, es cobreixen tant danys personals com materials, així com les conseqüències econòmiques que en derivin.

multirisc Caçador
 

Què cobreix aquesta Assegurança?

Garanties que es poden contractar:

 • Assegurança de Responsabilitat civil de subscripció obligatòria segons capitals i cobertura del RD 63/94 de 21.01.94: danys corporals causats a tercers en l'exercici de la caça.
 • Assegurança Complementària de Responsabilitat civil: danys corporals, complementari de l'obligatori i danys materials.
 • Defensa Jurídica.
 • Fiances Judicials.
 • Reclamació de Danys.
 • Accidents en l'exercici de la caça.
 • Assistència en viatge.

 

Quins gossos inclouen les cobertures de la pòlissa?

Estan inclosos exclusivament dins de la garantia de responsabilitat civil per danys causats a tercers fins a un màxim de dos gossos.

Quines prestacions ofereix Ocaso amb aquesta assegurança combinada de Caçador?

 • El pagament d'indemnitzacions per danys causats a tercers per l'assegurat derivats de l'exercici de la caça, tant per danys corporals com materials.
 • Defensa i Fiances judicials
 • Reclamació amistosa o judicial de danys causats per un tercer a l'assegurat, sempre que si aquest hagués estat el causant del dany la seva responsabilitat hagués estat emparada per la pòlissa.
 • Accident de l'assegurat durant l'exercici de la caça que causi: mort, invalidesa permanent i/o assistència mèdica i farmacèutica.
 • Assistència en viatge per accidents patits per l'assegurat amb motiu de la pràctica de la caça o en els desplaçaments per practicar-la.

 

Podria tenir l'assegurança demà?

Sí, li expedirem un document provisional de la pòlissa, vàlid des del primer dia, posteriorment li enviarem la documentació contractual definitiva.

Embarcacions d'Esbarjo
 

Quin tipus d'embarcacions cobreix aquesta assegurança?

Les embarcacions que estiguin degudament matriculades (en llista setena) conforme a la legislació vigent i es destinin a ús particular dels seus propietaris (vela, motor o rem).

Quines garanties puc contractar?

GARANTIES BÀSIQUES DE RESPONSABILITAT CIVIL (conforme a capitals i garanties establerts pel RD 607/1999, de 16 d'abril):

 • Defensa Jurídica.
 • Fiances Judicials.

GARANTIES OPCIONALS:

 • Danys a l'embarcació: s'ha d'indicar un capital assegurat que coincideixi amb el valor de nou de l'embarcació + motor + accessoris i/o equip fix.
 • Responsabilitat civil voluntària: complementària de l'assegurança obligatòria.
 • Reclamació de Danys.
 • Accidents individuals per a ocupants: mort, invalidesa permanent i assistència mèdica i farmacèutica.
 • Participació en regates.

On puc navegar perquè em cobreixi la meva assegurança?

En aigües jurisdiccionals espanyoles, ampliable consultant-ho amb la Companyia.

La meva assegurança cobreix la participació en regates i/o esdeveniments esportius?

En principi no ho cobreix, però pot ser objecte d'inclusió després d'estudiar-ho individualitzadament cas per cas si es consulta prèviament a la Companyia.

La RC obligatòria s'ajusta al que estableix el Reglament per a embarcacions d'oci?

Sí, la cobertura es regeix d'acord amb els límits, termes i condicions establerts al Reial Decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l’Assegurança de Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria per a embarcacions d’oci o esportives, amb els capitals següents:
Capitals assegurats:

 • Danys personals: fins a 120.202,42 € amb un límit màxim de fins a 240.404,84 € per sinistre.
 • Danys materials i pèrdues econòmiques: 96.161,94 €.
 • Defensa Jurídica.
 • Fiances Judicials.

Puc assegurar l'embarcació si s'utilitza per a lloguer a tercers?

No, les embarcacions de recreació matriculades en la llista sisena estan excloses de normes de contractació.

Quins tipus d'embarcacions tenen l'obligació de contractar l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria?

Totes les embarcacions de recreació o esportives propulsades amb motor, i les que no tinguin motor i tinguin una eslora superior als sis metres.

Sota quin criteri he de determinar la suma assegurada de la meva embarcació per contractar l'assegurança?

El capital assegurat per a la garantia de danys a l'embarcació és el de Valor de Nou, és a dir, el preu total de venda al públic en estat de nou, incloent-hi despeses de transport, duanes i els impostos legals que correspongui. Si l'embarcació ja no es fabrica, s'aplica el que correspongui a una embarcació de característiques similars.

Atenció al client

Incidències
 

Què es considera una incidència?

Qualsevol comunicació, aclariment o sol·licitud que vulgueu formular en relació amb un sinistre dels nostres productes (llar, vida, accidents, comunitats, etc.).

Qui pot obrir una incidència?

L'assegurat, els seus representats o els tercers implicats al sinistre.

Per què s'obre una incidència?

Per traslladar una informació necessària en la tramitació d'un sinistre o per formular peticions o discrepàncies sobre l'esmentada tramitació.

Com es gestiona una incidència?

Tan bon punt rebem la comunicació, el nostre personal inicia les gestions d'informació i coordinació per tal de resoldre-la.

Qui gestiona una incidència?

Existeix un departament específic, dins de la Divisió de Sinistres, que té per finalitat analitzar, gestionar i resoldre incidències.

Quina informació rebré sobre la incidència?

Si la incidència demana resposta, al més aviat possible, ens posarem en contacte per la via que ens hagi estat indicada per facilitar-vos la informació obtinguda sobre les qüestions plantejades.

Hi ha cap despesa associada?

La gestió d'incidències no genera cap despesa.

Reclamacions
 

¿Com cal presenta la reclamació?

Es pot presentar fent servir alguna d'aquestes vies:

 • Des d'aquest web fent servir el formulari de reclamacions
 • Mitjançant comunicació escrita dirigida a:
  Ocaso, S.A.
  Departamento de Atención al Cliente
  C/ Princesa, 23
  28008 - MADRID (Espanya)
  enviant-la per correu ordinari a aquesta adreça o presentant-la a qualsevol de les nostres oficines
 • A l'adreça de correu electrònic següent: dac@ocaso.es

Qui pot reclamar?

Poden reclamar els assegurats, tercers perjudicats o els seus drethavents, de pòlisses d'Ocaso o de sinistres relacionats.

Quan es pot reclamar?

Es pot reclamar després que l'oficina, el departament o el servei corresponent hagin denegat la vostra pretensió, o quan no es produeix un pronunciament de part de la nostra companyia en un termini de temps prudencial.

Què cal posar a la reclamació?

Si heu optat per enviar una comunicació escrita o un correu electrònic, caldrà que inclogueu les dades següents:

 • Nom, cognoms i N.I.F. del reclamant i, si s'escau, els del representant.
 • Referència a la pòlissa i/o al sinistre sobre els quals es formula la reclamació.
 • Motiu de la queixa o la reclamació; cal especificar clarament les qüestions sobre les quals sol·licita pronunciament per part del Departament d'Atenció al Client.
 • Oficina, departament o servei a qui va dirigida la queixa o la reclamació perquè prengui una decisió o actuï de determinada manera.

Qui rep la reclamació?

En tots els casos la rep el Departament d'Atenció al Client del Grup Ocaso. Aquest departament és qui pren la decisió corresponent sobre la reclamació.

Quant de temps trigaran a contestar-me?

El Departament d'Atenció al Client, després d'obtenir els antecedents i els informes oportuns, respondrà al més aviat possible i en tot cas en un termini màxim de dos mesos.

Com em contestaran?

Per defecte, la resposta la rebreu per escrit. Si heu optat pel formulari d'aquest web, la resposta us arribarà pel sistema que hagueu triat al formulari.

Si no estic satisfet/a amb la resposta, puc recórrer d'alguna manera?

Sí, podeu dirigir-vos a l'organisme següent:

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 - Madrid.
.
sinistres
 

Què es considera un sinistre?

Un sinistre és un esdeveniment que origina uns danys concrets, garantits per la pòlissa d'assegurances fins a una determinada quantia. A més, motiva l'aparició del principi d'indemnització segons el qual les entitats asseguradores estan obligades a satisfer, totalment o parcialment, a l'assegurat o als seus beneficiaris, el capital garantit al contracte.
Tanmateix, el sinistre no s'ha d'entendre sempre des d'una perspectiva negativa, perquè hi ha sinistres de caràcter positiu, com per exemple, arribar a l'edat de jubilació i adquirir el dret a percebre una renda.

Per a què s'obre un sinistre?

Un sinistre s'obre amb la finalitat de comunicar a la Companyia un esdeveniment que origina uns danys concrets, garantits per la pòlissa d'assegurances fins a una determinada quantia.

He tingut un sinistre i en vull informar

Disposa de tres línies exclusives 24 hores per notificar-nos qualsevol sinistre:

- En cas de sinistre de Decessos 900 14 15 16
- En cas de qualsevol altre sinistre 902 33 23 13
- En cas de sinistre amb el seu automòbil 902 48 38 28

També es pot notificar un sinistre a través del següentvia the formulari amb totes les dades i amb la major rapidesa possible ens posarem en contacte amb vostè.

Incidències o altres tràmits relacionats amb un sinistre

Ocaso posa a disposició dels seus clients un telèfon dedicat exclusivament a gestionar els seus sinistres.

Telèfon d'incidències sobre sinistres 900 32 00 32.

Si ho prefereix, pot exposar-nos qualsevol qüestió a través d'Internet. Per fer-ho, només ha d'emplenar el següent  formulari including.

Qui pot declarar un sinistre?

L'assegurat, els seus representants o els tercers implicats en un sinistre.

Quina informació rebré sobre un sinistre?

Si la incidència requereix resposta, al més aviat possible ens posarem en contacte amb vostè per la via que ens hagi indicat per facilitar-li la informació obtinguda sobre les qüestions plantejades.

Què passa si no estic d'acord amb com s'ha resolt?

INCI En aquest cas pot optar per obrir una incidència. Anar a "Tràmits relacionats amb una incidència.

Té alguna despesa associada?

La gestió de sinistres no genera cap despesa.

 • Assistent Virtual