Informació de l'Asseguradora

Tancar totesObrir totes
 
Fiscalitat, Legislació i Enllaços d'interès.
Per la seva naturalesa, les assegurances de Vida i Estalvi, els Plans de Previsió Assegurats i els Plans d'Estalvi Sistemàtic tenen règims de fiscalitat propis. Dins de cadascun d'aquests tres tipus, els avantatges varien segons el territori en què se subscriuen.
Regulació Fiscal de les assegurances Multivida Anual Renovable, Multivida Constant, Vida Express, Estalvi Actiu a Prima Periòdica, Estalvi Actiu a Prima Única, Fondvida a Prima Periòdica, Fondvida a Prima Única, Estalvi Infantil i Superplà 5:
Territori Comú.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal en territori comú.

Amb caràcter general i sempre que el beneficiari i el prenedor siguin la mateixa persona, les prestacions derivades d'assegurances individuals de vida estan subjectes a l'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, en concepte de rendiments del capital mobiliari.

El rendiment del capital mobiliari ve determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes i tributa a la denominada base imposable de l'estalvi.

La Companyia Asseguradora està obligada a practicar sobre el rendiment net derivat de la prestació satisfeta la retenció a compte de l'IRPF, al tipus fix del 19.5 per 100 l'any 2015 i 19 per 100 a partir de l'any 2016.

Quan el beneficiari i el prenedor de l'assegurança no siguin la mateixa persona, les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida o invalidesa estan subjectes a l'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

Amb aquesta finalitat, l'Impost sobre Successions i Donacions és un impost cedit a les Comunitats Autònomes de règim comú, amb capacitat per regular als seus territoris alguns dels aspectes de l'impost, com ara les reduccions, les tarifes, les deduccions i les bonificacions de quota.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES PRESTACIONS ESMENTADES SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.

Comunitat Foral de Navarra
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Comunitat Foral de Navarra

Amb caràcter general i sempre i quan el beneficiari i el prenedor siguin les mateixes persones, les prestacions derivades d'assegurances individuals de vida estan subjectes a l'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, en concepte de rendiments del capital mobiliari.

El rendiment del capital mobiliari ve determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes, i tributa sobre l'anomenada base imposable de l'estalvi.

La Companyia Asseguradora està obligada a practicar sobre el rendiment net derivat de la prestació satisfeta la retenció a compte de l'IRPF, al tipus fix del 20 per 100.

Quan el beneficiari sigui una persona diferent del prenedor de l'assegurança, les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida o invalidesa estan subjectes a l'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES ESMENTADES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ CORRESPONENT.

Diputacions Forals d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a les Diputacions Forals d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.

Amb caràcter general i sempre que el beneficiari i el prenedor siguin la mateixa persona, les prestacions derivades d'assegurances individuals de vida estan subjectes a l'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, en concepte de rendiments del capital mobiliari.

El rendiment del capital mobiliari ve determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes i tributa a la denominada base imposable de l'estalvi.

La Companyia Asseguradora està obligada a practicar sobre el rendiment net derivat de la prestació satisfeta la retenció a compte de l'IRPF, al tipus fix del 19,5 per 100 l'any 2015 i 19 per 100 a partir de l'any 2016.

Quan el beneficiari i el prenedor de l'assegurança no siguin la mateixa persona, les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida o invalidesa estan subjectes a l'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES PRESTACIONS ESMENTADES SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.

Regulació fiscal dels Plans de Previsió Assegurats:
Territori comú
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal en territori comú.

FISCALITAT DE LES PRIMES

S'estableix la possibilitat de disposar anticipadament de l'import dels drets consolidats d'aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat.

Les quantitats percebudes quedaran subjectes al règim fiscal establert per la Llei per a les prestacions dels plans de pensions.

Es permet aplicar la reducció per les aportacions realitzades als sistemes de previsió d'ocupació i individuals tot i que disposin anticipadament de l'import dels seus drets consolidats corresponents a aportacions realitzades, sempre que tinguin almenys deu anys d'antiguitat.

Les primes satisfetes pels assegurats als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden reduir la base imposable de l'IRPF, amb un límit màxim corresponent a la més petita de les dues quantitats següents:

 • El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment a l'exercici.
 • 8.000 euros anuals.

Aquest límit màxim és global per a totes les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Amb independència de la reducció feta de conformitat amb els límits anteriors, els contribuents el cònjuge del qual no percebi rendes netes del treball o d'activitats econòmiques o en percebi en una quantitat inferior a 8.000 euros anuals, poden reduir la base imposable en l'import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui titular l'esmentat cònjuge, amb un límit màxim de 2.500 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Les aportacions anteriors que no hagin pogut ésser objecte de reducció a la base imposable per insuficiència d'aquesta o per aplicació del límit percentual podran ésser aplicades durant els cinc exercicis següents sempre i quan es respectin els límits anteriors.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un cert grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD):

Tots els límits de reduccions fixats anteriorment són globals per a la suma de les aportacions que hagi fet el contribuent a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Les prestacions tributen íntegrament i en cap cas no podran minorar-se en l'import corresponent als excessos de les aportacions.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST I OBLIGACIONS FORMALS

Els rendiments nets del treball, derivats de les prestacions de plans de previsió assegurats, estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, d'acord amb el sistema de càlcul de retencions aplicable als rendiments del treball.

Amb aquesta finalitat, les entitats pagadores han d'aplicar l'esmentat percentatge a la part de la prestació subjecta a gravamen, calculada d'acord amb els criteris anteriors, i ingressar l'import resultant al Tresor Públic.

De la mateixa manera, tenen l'obligació de subministrar informació anual als prenedors dels plans de previsió assegurats i a l'AEAT de totes les aportacions fetes durant cada exercici, tant d'aquelles aportacions als plans de previsió assegurats propis com d'aquelles fetes a favor del cònjuge o de persona amb minusvalidesa.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.

Comunitat Foral de Navarra.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Comunitat Foral de Navarra.

FISCALITAT DE LES PRIMES

Les primes satisfetes pels assegurats als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden reduir la base imposable de l'IRPF, amb el límit màxim de la més petita d'aquestes dues quantitats:

 • El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment a l'exercici. Aquest percentatge serà del 50 per 100 per a contribuents més grans de 50 anys.
 • 6.000 euros anuals. No obstant això, en el cas de contribuents més grans de 50 anys aquest import serà de 8.000 euros.

Aquest límit màxim fa referència al conjunt de totes les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Amb independència de la reducció practicada de conformitat amb els límits anteriors, els contribuents el cònjuge del qual no percebi rendes netes del treball o d'actitivats econòmiques, o n'obtingui en una quantia inferior a 8.500 euros anuals, poden reduir la base imposable en el import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui el titular l'esmentat cònjuge, amb un límit màxim de 2.000 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Quan les aportacions que poden donar dret a reduir la base imposable superin el límit màxim que s'ha establert anteriorment, les quantitats corresponents a l'esmentat excés poden ser objecte de reducció durant els cinc anys següents.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un determinat grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD):

Tots els límits de reduccions indicats anteriorment són conjunts per a la suma d'aportacions que el contribuent ha fet a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Amb caràcter general, les prestacions percebudes tributaran íntegrament, tret que sigui possible aplicar alguna de les reduccions següents:

Prestacions en forma de capital:

El 40 per 100 de reducció, sempre i quan hagin passat dos anys des de la primera aportació.

Prestacions per invalidesa en forma de capital:

El 50 per 100, en el cas de prestacions per incapacitat permanent parcial, total i absoluta, i també en el supòsit de gran invalidesa.

Prestacions per jubilació o invalidesa en forma de renda:

Aquestes reduccions no s'apliquen a les prestacions per jubilació o invalidesa que es percebin en forma de renda.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST

Els rendiments del treball derivats de les prestacions dels plans de previsió assegurats estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, al percentatge que vingui determinat en cadascun dels casos, en atenció a les circumstàncies personals del perceptor.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.

Diputació Foral d'Àlaba
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Diputació d'Àlaba.

FISCALITAT DE LES PRIMES 

Les primes satisfetes als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden ésser objectes de reducció a la base imposable de l'IRPF, amb un límit de 5.000 euros anuals.

Amb aquesta finalitat, no es computen les aportacions empresarials. No obstant això, el límit conjunt de les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, sempre respectant els límits establerts a cadascuna de les aportacions (aportacions individuals i empresarials), és de 12.000 euros anuals.

Amb independència de la reducció anterior, els contribuents el cònjuge o la parella de fet dels quals no percebi rendes que calgui integrar a la base imposable general o en percebi en una quantitat inferior a 8.000 euros anuals, poden reduir la base imposable general en l'import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui titular l'esmentat cònjuge o parella de fet, amb una limitació màxima de 2.400 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Les aportacions anteriors que no hagin pogut ésser objecte de reducció a la base imposable per insuficiència d'aquesta poden aplicar-se en els cinc exercicis següents.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un determinat grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Tots els límits de reduccions esmentats anteriorment són conjunts per a la suma d'aportacions realitzades pel contribuent a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Amb caràcter general, les prestacions percebudes en forma de capital s'integren en la seva totalitat. No obstant el que s'ha exposat fins ara, aquesta integració serà del 60 per 100 en els supòsits següents:

 • Si es tracta de la primera prestació que es percep per cadascuna de les diferents contingències, sempre i quan hagin passat més de dos anys des de la primera aportació. El termini de dos anys no és exigible en cas de prestacions per invalidesa o dependència.
 • Si es tracta de prestacions successives per la mateixa contingència, percebudes un cop passats cinc anys des de la prestació anterior, quan les aportacions satisfetes presentin una periodicitat i una regularitat suficients.

Es considerarà primera prestació el conjunt de quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu per l'esdeveniment de cada contingència. La mateixa regla s'aplica a les prestacions successives.

Aquest tractament també s'aplica a les quantitats percebudes en els supòsits de malaltia greu i desocupació de llarga durada.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST

Els rendiments del treball derivats d'aquests plans de previsió assegurats estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, en el percentatge que es determini en cadascun dels casos en atenció a les circumstàncies personals del perceptor.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.

Diputació Foral de Guipúscoa.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Diputació Foral de Guipúscoa.

FISCALITAT DE LES PRIMES

Les primes satisfetes als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden ser objecte de reducció a la base imposable de l'IRPF, amb un límit de 5.000 euros anuals.

Amb aquesta finalitat, no es computen les aportacions empresarials. No obstant això, el límit global de les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, respectant sempre els límits establerts per a cada tipus d'aportació (aportacions individuals i aportacions empresarials), és de 12.000 euros anuals.

Amb independència de la reducció anterior, els contribuents el cònjuge o la parella de fet dels quals no percebi rendes que calgui integrar a la base imposable general o en percebi en una quantitat inferior a 8.000 euros anuals, poden reduir la base imposable general en l'import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui titular l'esmentat cònjuge o parella de fet, amb una limitació màxima de 2.400 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Les aportacions anteriors que no hagin pogut ésser objecte de reducció a la base imposable per insuficiència d'aquesta poden aplicar-se en els cinc exercicis següents.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un determinat grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD):

Tots els límits de reduccions esmentats anteriorment són conjunts per a la suma d'aportacions realitzades pel contribuent a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Amb caràcter general, les prestacions percebudes en forma de capital s'integren en la seva totalitat.

No obstant el que s'ha exposat fins ara, aquesta integració serà del 60 per 100 si es tracta de la primera prestació que es percebi per cadascuna de les diferents contingències, sempre i quan hagin passat més de dos anys des de la primera aportació. El termini de dos anys no és exigible en cas de prestacions d'invalidesa o dependència.

Amb aquest finalitat, es considerarà primera prestació el conjunt de quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu per l'esdeveniment de cada contingència.

El tractament establert en aquest apartat també s'aplica a les quantitats percebudes en els supòsits de malaltia greu i desocupació de llarga durada.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST

Els rendiments del treball derivats d'aquests plans de previsió assegurats estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, en el percentatge que es determini en cadascun dels casos en atenció a les circumstàncies personals del perceptor.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENTO DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.

Diputació Foral de Biscaia.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Diputació Foral de Biscaia.

FISCALITAT DE LES PRIMES

Les primes satisfetes als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden ésser objectes de reducció a la base imposable de l'IRPF, amb un límit de 5.000 euros anuals.

Amb aquesta finalitat, no es computen les aportacions empresarials. No obstant això, el límit conjunt de les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, sempre respectant els límits establerts a cadascuna de les aportacions (aportacions individuals i empresarials), és de 12.000 euros anuals. Aquest límit s'incrementa en 1.000 euros anuals per cada any d'edat de l'assegurat que superi els 52. L'esmentat increment en cap cas no podrà excedir els 13.000 euros.

Amb independència de la reducció anterior, els contribuents el cònjuge o la parella de fet dels quals no percebi rendes que calgui integrar a la base imposable general o en percebi en una quantitat inferior a 8.000 euros anuals, poden reduir la base imposable general en l'import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui titular l'esmentat cònjuge o parella de fet, amb una limitació màxima de 2.400 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Les aportacions anteriors que no hagin pogut ésser objecte de reducció a la base imposable per insuficiència d'aquesta poden aplicar-se en els cinc exercicis següents.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un determinat grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Tots els límits de reduccions esmentats anteriorment són conjunts per a la suma d'aportacions realitzades pel contribuent a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència..

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Amb caràcter general, les prestacions percebudes en forma de capital s'integren en la seva totalitat. No obstant el que s'ha exposat fins ara, aquesta integració serà del 60 per 100 en els supòsits següents:

 • Si es tracta de la primera prestació que es percep per cadascuna de les diferents contingències, sempre i quan hagin passat més de dos anys des de la primera aportació. El termini de dos anys no és exigible en cas de prestacions per invalidesa o dependència.
 • Si es tracta de prestacions successives per la mateixa contingència, percebudes un cop passats cinc anys des de la prestació anterior, quan les aportacions satisfetes presentin una periodicitat i una regularitat suficients.

Es considerarà primera prestació el conjunt de quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu per l'esdeveniment de cada contingència. La mateixa regla s'aplica a les prestacions successives.

Aquest tractament també s'aplica a les quantitats percebudes en els supòsits de malaltia greu i desocupació de llarga durada.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST

Els rendiments del treball derivats d'aquests plans de previsió assegurats estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, en el percentatge que es determini en cadascun dels casos en atenció a les circumstàncies personals del perceptor.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.

Regulació fiscal dels Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (estalvi personal):
Territori comú.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal en territori comú.

Els plans individuals d'estalvi sistemàtic són contractes que es firmen amb asseguradores per tal de constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Els recursos aportats s'instrumenten mitjançant assegurances individuals de vida en què el contractant, l'assegurat i el beneficiari és el mateix contribuent.
 • El límit màxim anual satisfet en concepte de primes a aquest tipus de contracte serà de 8.000 euros, i serà independent dels límits d'aportacions de sistemes de previsió social. L'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantitat de 240.000 euros per contribuent.
 • La primera prima satisfeta ha de tenir una antiguitat superior a cinc anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

La renda vitalícia percebuda estarà subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en concepte de rendiment del capital mobiliari, com a renda vitalícia immediata, i tributarà sobre la base imposable de l'estalvi.

El rendiment del capital mobiliari vindrà determinat pel resultat obtingut d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

 • 40 per 100, quan el perceptor tingui menys de 40 anys
 • 35 per 100, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys
 • 28 per 100, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys
 • 24 per 100, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys
 • 20 per 100, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys
 • 8 per 100, quan el perceptor tingui més de 70 anys

Aquests percentatges s'aplicaran en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i es mantindran durant tota la vigència.

Els esmentats rendiments del capital mobiliari estan subjectes a retenció a compte de l’IRPF, al tipus fix del 19,5 per 100 l'any 2015 i 19 per 100 a partir de l'any 2016.

La rendibilitat que s'esdevingui en el moment de la constitució de la renda vitalícia assegurada derivada d'aquests plans individuals d'estalvi sistemàtic està exempta de l'impost.

En cas que el contribuent disposi, totalment o parcial, dels drets econòmics acumulats abans de la constitució de la renda vitalícia, es tributarà d'acord amb el que es preveu a la normativa reguladora de l'IRPF, en proporció amb la disposició realitzada. A aquests efectes, es considera que la quantitat recuperada es correspon a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva rendibilitat corresponent.

En cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent ha d'integrar en el període en què s'esdevingui l'anticipació, la renda que va quedar exempta.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES ESMENTADES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.

Comunitat foral de Navarra.
Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Comunitat Foral de Navarra.

Els plans individuals d'estalvi sistemàtic són contractes que es firmen amb asseguradores per tal de constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Els recursos aportats s'instrumenten mitjançant assegurances individuals de vida en què el contractant, l'assegurat i el beneficiari és el mateix contribuent.
 • El límit màxim anual satisfet en concepte de primes a aquest tipus de contracte serà de 8.000 euros, i serà independent dels límits d'aportacions de sistemes de previsió social. L'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantitat de 240.000 euros per contribuent.
 • La primera prima satisfeta ha de tenir una antiguitat superior a cinc anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

La renda vitalícia percebuda estarà subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en concepte de rendiment del capital mobiliari, com a renda vitalícia immediata, i tributarà sobre la base imposable de l'estalvi.

El rendiment del capital mobiliari vindrà determinat pel resultat obtingut d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

 • 40 per 100, quan el perceptor tingui menys de 40 anys
 • 35 per 100, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys
 • 28 per 100, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys
 • 24 per 100, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys
 • 20 per 100, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys
 • 8 per 100, quan el perceptor tingui més de 70 anys

Aquests percentatges s'aplicaran en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i es mantindran durant tota la vigència.

Els esmentats rendiments del capital mobiliari estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, a un tipus fix del 20 per 100.

La rendibilitat que s'esdevingui en el moment de la constitució de la renda vitalícia assegurada derivada d'aquests plans individuals d'estalvi sistemàtic està exempta de l'impost.

En cas que el contribuent disposi, totalment o parcial, dels drets econòmics acumulats abans de la constitució de la renda vitalícia, es tributarà d'acord amb el que es preveu a la normativa reguladora de l'IRPF, en proporció amb la disposició realitzada. A aquests efectes, es considera que la quantitat recuperada es correspon a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva rendibilitat corresponent.

En cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent ha d'integrar en el període en què s'esdevingui l'anticipació, la renda que va quedar exempta.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES ESMENTADES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.

Diputacions Forals d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.
Indicacions generals relatives a les Diputacions Forals d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.

Els plans individuals d'estalvi sistemàtic són contractes que es firmen amb asseguradores per tal de constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Els recursos aportats s'instrumenten mitjançant assegurances individuals de vida en què el contractant, l'assegurat i el beneficiari és el mateix contribuent.
 • El límit màxim anual satisfet en concepte de primes a aquest tipus de contracte serà de 8.000 euros, i serà independent dels límits d'aportacions de sistemes de previsió social. L'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantitat de 240.000 euros per contribuent.
 • La primera prima satisfeta ha de tenir una antiguitat superior a cinc anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

La renda vitalícia percebuda estarà subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en concepte de rendiment del capital mobiliari, com a renda vitalícia immediata, i tributarà sobre la base imposable de l'estalvi.

El rendiment del capital mobiliari vindrà determinat pel resultat obtingut d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

 • 40 per 100, quan el perceptor tingui menys de 40 anys
 • 35 per 100, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys
 • 28 per 100, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys
 • 24 per 100, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys
 • 20 per 100, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys
 •   8 per 100, quan el perceptor tingui més de 70 anys

Aquests percentatges s'aplicaran en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i es mantindran durant tota la vigència.

Els esmentats rendiments del capital mobiliari estan subjectes a retenció a compte de l’IRPF, a un tipus fix del 19.5 per 100 l'any 2015 i 19 per 100 a partir de l'any 2016.

La rendibilitat que s'esdevingui en el moment de la constitució de la renda vitalícia assegurada derivada d'aquests plans individuals d'estalvi sistemàtic està exempta de l'impost.

En cas que el contribuent disposi, totalment o parcial, dels drets econòmics acumulats abans de la constitució de la renda vitalícia, es tributarà d'acord amb el que es preveu a la normativa reguladora de l'IRPF, en proporció amb la disposició realitzada. A aquests efectes, es considera que la quantitat recuperada es correspon a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva rendibilitat corresponent.

En cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent ha d'integrar en el període en què s'esdevingui l'anticipació la renda que va quedar exempta.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES ESMENTADES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.

Legislació Asseguradora
Enllaços d'interès

Organismes de l'estat

Ministeri d'Economia
www.minhac.es
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (Ministeri d'Economia)
www.dgsfp.mineco.es
Consorci de Compensació d'Assegurances
www.consorseguros.es
Banc d'Espanya
www.bde.es
Agència Tributària
www.agenciatributaria.es

Organismes internacionals

Unió Europea
www.europa.eu
Banc Central Europeu
www.ecb.int
Fons Europeu d'Inversions
www.europa.eu/institutions/financial/eif/index_es.htm

Altres organismes

Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions
www.icea.es
Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
www.unespa.es

Mercats borsaris

Borsa de Madrid
www.bolsamadrid.es
Borsa de Nova York
www.nyse.com
Borsa de Tokio
www.nni.nikkei.co.jp
Borsa de Londres
www.londonstockexchange.com
Borsa de Frankfurt
www.exchange.de
Borsa de París
www.bourse-de-paris.fr
Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris

La Resolució de 31 de maig de 2016, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions aprova una modificació de la clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances de persones i de béns.

En els enllaços següents podrà accedir a la clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris tant en assegurances de persones com en assegurances de béns i de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils

Si ho desitja, pot consultar en l’enllaç següent, la Resolució de 31 de maig de 2016 de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

La carrera d'agent
Xarza Oficines
 • La carrera d'agent
 • Xarza Oficines
 • La carrera d'agent
 • Xarza Oficines