Què és l'assegurança Ocaso Comerç Plus?

L'assegurança de comerç Ocaso Comerç Plus està orientada a tots aquells empresaris que vulguin assegurar el seu negoci dels riscos que en puguin amenaçar l'èxit.

Quines garanties ofereix?

Entre les garanties bàsiques d'aquesta assegurança, hi ha els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o recomposició estètica.

A més, es poden assegurar altres tipus de risc, com ara l'assistència 24 hores, el valor de nou per al continent, la revaloració automàtica i la cobertura automàtica del 10 % sobre els capitals contractats.

Quins són els avantatges principals?

Despeses assegurades

Aquesta assegurança compta amb una sèrie de despeses assegurades per salvament, demolició i desenrunament, desallotjament forçós, pèrdua de lloguers o reposició d'arxius i documents.

Garanties opcionals

A més, aquesta assegurança també ofereix la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, i pèrdua de beneficis. I altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaries de maquinària.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Recomposició estètica
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Desallotjament forçós Pèrdua de lloguers Reposició d'arxius i documents
Assistència jurídica i legal
Assistència jurídica i legal
Assistència telefònica Defensa i fiances penals Drets relatius al local de negoci Defensa en procediments administratius Defensa per actes de la seguretat social Defensa per actes de la inspecció de treball Defensa en contractes laborals Reclamacions per incompliment de contractes de servei Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes Reclamacions per danys corporals Reclamació amistosa de factures impagades
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals)

Garanties opcionals

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments informàtics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Avaria de maquinàri