Què és l'assegurança Ocaso Pime Aparcaments Públics?

És una assegurança dissenyada especialment per mantenir la seguretat dels vehicles que estan dins d'un aparcament públic. D'aquesta manera, estaran protegits de sinistres com ara l'incendi, el robatori i les inundacions, entre d'altres.

Quines garanties ofereix?

Les garanties principals d'aquesta pòlissa cobreixen els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

D'altra banda, inclou garanties específiques com la garantia de responsabilitat civil per als túnels de rentatge, o els danys als vehicles confiats.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques

Per fer que aquesta assegurança sigui més completa, s'han afegit una sèrie de garanties específiques per als aparcaments públics, que els protegeixen dels riscos més freqüents en aquest tipus d'establiments.

Garanties opcionals

Ocaso Pime Aparcaments Públics ofereix, per igual, la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil i pèrdua de beneficis. I altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, transport de mercaderies i recomposició estètica.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
R.C. de vehicles confiats R.C. de túnels de rentat

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica