Què és l'assegurança Ocaso Pime Conserves?

L'assegurança Ocaso Pime Conserves és una assegurança pensada especialment per a les empreses de conserva. Amb aquesta assegurança, les fàbriques productores de conserves poden assegurar la responsabilitat civil dels seus productes per evitar reclamacions per productes en mal estat o el vessament de líquids, entre d'altres.

Quines garanties ofereix?

Les garanties principals d'aquesta pòlissa cobreixen els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

D'altra banda, inclou garanties específiques per a les fàbriques de conserves, que inclouen el vessament de líquids i la responsabilitat civil dels productes que fabriquin.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques

Aquesta assegurança inclou garanties específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiments, per la qual cosa els resulta més eficaç que una assegurança de comerç habitual.

Garanties opcionals

Ocaso Pime Conserves ofereix, per igual, la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil i pèrdua de beneficis. I altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaries de maquinària.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Vessament de líquids Responsabilitat civil dels productes

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica