Què és l'assegurança Ocaso Pime Estacions de Servei?

És una assegurança especialment dissenyada per a les estacions de servei i benzineres, la qual, a més d'incloure totes les garanties d'Ocaso Pimes, ofereix cobertures que les protegeixen del trencament de dipòsits o del dany als vehicles confiats.

Quines garanties ofereix?

Les garanties principals d'aquesta pòlissa cobreixen els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

D'altra banda, inclou garanties específiques: el trencament de dipòsits de combustible i el vessament de líquids, així com la garantia de responsabilitat civil per als túnels de rentatge, danys als vehicles confiats o els causats pels provadors.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques

Les estacions de servei i benzineres són establiments en què poden produir-se centenars de sinistres. Aquesta assegurança inclou garanties específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiments, per protegir-los d'aquests riscos.

Garanties opcionals

Ocaso Pime Estacions de Servei ofereix, per igual, la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil i pèrdua de beneficis. I altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, transport de mercaderies i recomposició estètica.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
R.C. de túnels de rentat Trencament de dipòsits Vessament de líquids

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica