Què és l'assegurança Ocaso Pime Express?

Aquesta assegurança està pensada per a totes aquelles pimes que vulguin comptar amb una pòlissa que els garanteixi un nivell de prestacions bàsic. 

Quines garanties ofereix?

Entre les garanties bàsiques d'aquesta assegurança trobem els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries, inundacions o vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

A més, estan assegurades les despeses per extinció d'incendis, salvament, demolició i desenrunament, les despeses de llicències, permisos honoraris i professionals, i reemplenament d'equips d'extinció.

Quins són els avantatges principals?

Despeses assegurades

Aquesta assegurança compta amb una sèrie de despeses assegurades per salvament, demolició i desenrunament, reposició d'arxius, motlles i matrius, despesa de reemplenament dels equips contra incendi i despeses de llicències, permisos i honoraris professionals.

Garanties opcionals

Aquesta assegurança ofereix la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, i pèrdua de beneficis.

A més, també són assegurables altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaries de maquinària.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Danys elèctrics (primer risc) Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols (primer riesgo)
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de reompliment dels equipaments contra incendis Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris Valor de nou per al continent

Garantías opcionales

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis