Què és l'assegurança Ocaso Pimes?

Ocaso Pimes és una assegurança estudiada especialment per a les petites i mitjanes empreses, que protegeix l'establiment, la maquinària i els treballadors que estan a l'interior.

Quines garanties ofereix?

Entre les garanties bàsiques d'aquesta assegurança trobem els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries, inundació, vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

A més, s'asseguren altres tipus de risc, com ara l'assistència 24 hores, el valor de nou per al continent, la revaloració automàtica i la compensació de capitals, la cobertura automàtica del 10 % i els riscos extraordinaris.

Quins són els avantatges principals?

Despeses assegurades

Aquesta assegurança compta amb una sèrie de despeses assegurades per salvament, demolició i desenrunament, reposició d'arxius, motlles i matrius, despesa de reemplenament dels equips contra incendi i despeses de llicències, permisos i honoraris professionals.

Garanties opcionals

A més, aquesta assegurança també ofereix la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, defensa jurídica i fiances, reclamació de danys i pèrdua de beneficis.

I altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, transport de mercaderies o avaries de maquinària.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Avaria de maquinària Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica