Què és l'assegurança Ocaso Pime Residències Geriàtriques?

El personal que treballa en una residència geriàtrica està sempre exposat a situacions que poden desembocar en una reclamació. Les més freqüents normalment són causades per desaparició de béns, intoxicació o cures mal fetes.

Perquè només s'hagi de preocupar d'oferir el millor tracte als seus residents, Ocaso Pime Residències Geriàtriques inclou cobertures especialitzades per protegir-los d'aquest tipus de situacions.

Quines garanties ofereix?

Entre les garanties bàsiques d'aquesta assegurança trobem els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries, inundacions o vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

A més, estan assegurades les despeses per extinció d'incendis, salvament, demolició i desenrunament, les despeses de llicències, permisos honoraris i professionals, i reemplenament d'equips d'extinció.

Quins són els avantatges principals?

Garanties opcionals

Aquesta assegurança ofereix la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, i pèrdua de beneficis.

A més, també són assegurables altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaries de maquinària.

 

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Béns de residents Intoxicació Ceràmica sanitària

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica