Per la seva naturalesa, les assegurances de Vida i Estalvi, els Plans de Previsió Assegurats i els Plans d'Estalvi Sistemàtic tenen règims de fiscalitat propis. Dins de cadascun d'aquests tres tipus, els avantatges varien segons el territori en què se subscriuen.

Regulació Fiscal de les assegurances Multivida Anual Renovable, Multivida Constant, Vida Express, Estalvi Actiu a Prima Periòdica, Estalvi Actiu a Prima Única, Fondvida a Prima Periòdica, Fondvida a Prima Única, Estalvi Infantil i Superplà 5
Regulació fiscal dels Plans de Previsió Assegurats
Regulació fiscal dels Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (estalvi personal)