Indicacions generals relatives a les Diputacions Forals d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.

Els plans individuals d'estalvi sistemàtic són contractes que es firmen amb asseguradores per tal de constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, sempre i quan es compleixin els requisits següents:

  • Els recursos aportats s'instrumenten mitjançant assegurances individuals de vida en què el contractant, l'assegurat i el beneficiari és el mateix contribuent.
  • El límit màxim anual satisfet en concepte de primes a aquest tipus de contracte serà de 8.000 euros, i serà independent dels límits d'aportacions de sistemes de previsió social. L'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantitat de 240.000 euros per contribuent.
  • La primera prima satisfeta ha de tenir una antiguitat superior a cinc anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

La renda vitalícia percebuda estarà subjecta a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en concepte de rendiment del capital mobiliari, com a renda vitalícia immediata, i tributarà sobre la base imposable de l'estalvi.

El rendiment del capital mobiliari vindrà determinat pel resultat obtingut d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

  • 40 per 100, quan el perceptor tingui menys de 40 anys
  • 35 per 100, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys
  • 28 per 100, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys
  • 24 per 100, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys
  • 20 per 100, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys
  •   8 per 100, quan el perceptor tingui més de 70 anys

Aquests percentatges s'aplicaran en funció de l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i es mantindran durant tota la vigència.

Els esmentats rendiments del capital mobiliari estan subjectes a retenció a compte de l’IRPF, a un tipus fix del 19.5 per 100 l'any 2015 i 19 per 100 a partir de l'any 2016.

La rendibilitat que s'esdevingui en el moment de la constitució de la renda vitalícia assegurada derivada d'aquests plans individuals d'estalvi sistemàtic està exempta de l'impost.

En cas que el contribuent disposi, totalment o parcial, dels drets econòmics acumulats abans de la constitució de la renda vitalícia, es tributarà d'acord amb el que es preveu a la normativa reguladora de l'IRPF, en proporció amb la disposició realitzada. A aquests efectes, es considera que la quantitat recuperada es correspon a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva rendibilitat corresponent.

En cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent ha d'integrar en el període en què s'esdevingui l'anticipació la renda que va quedar exempta.


LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES ESMENTADES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.