Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Diputació Foral de Guipúscoa.

FISCALITAT DE LES PRIMES

Les primes satisfetes als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden ser objecte de reducció a la base imposable de l'IRPF, amb un límit de 5.000 euros anuals.

Amb aquesta finalitat, no es computen les aportacions empresarials. No obstant això, el límit global de les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, respectant sempre els límits establerts per a cada tipus d'aportació (aportacions individuals i aportacions empresarials), és de 12.000 euros anuals.

Amb independència de la reducció anterior, els contribuents el cònjuge o la parella de fet dels quals no percebi rendes que calgui integrar a la base imposable general o en percebi en una quantitat inferior a 8.000 euros anuals, poden reduir la base imposable general en l'import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui titular l'esmentat cònjuge o parella de fet, amb una limitació màxima de 2.400 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Les aportacions anteriors que no hagin pogut ésser objecte de reducció a la base imposable per insuficiència d'aquesta poden aplicar-se en els cinc exercicis següents.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un determinat grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD):

Tots els límits de reduccions esmentats anteriorment són conjunts per a la suma d'aportacions realitzades pel contribuent a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Amb caràcter general, les prestacions percebudes en forma de capital s'integren en la seva totalitat.

No obstant el que s'ha exposat fins ara, aquesta integració serà del 60 per 100 si es tracta de la primera prestació que es percebi per cadascuna de les diferents contingències, sempre i quan hagin passat més de dos anys des de la primera aportació. El termini de dos anys no és exigible en cas de prestacions d'invalidesa o dependència.

Amb aquest finalitat, es considerarà primera prestació el conjunt de quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu per l'esdeveniment de cada contingència.

El tractament establert en aquest apartat també s'aplica a les quantitats percebudes en els supòsits de malaltia greu i desocupació de llarga durada.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST

Els rendiments del treball derivats d'aquests plans de previsió assegurats estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, en el percentatge que es determini en cadascun dels casos en atenció a les circumstàncies personals del perceptor.


LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENTO DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.