Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Comunitat Foral de Navarra.

FISCALITAT DE LES PRIMES

Les primes satisfetes pels assegurats als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden reduir la base imposable de l'IRPF, amb el límit màxim de la més petita d'aquestes dues quantitats:

  • El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment a l'exercici. Aquest percentatge serà del 50 per 100 per a contribuents més grans de 50 anys.
  • 6.000 euros anuals. No obstant això, en el cas de contribuents més grans de 50 anys aquest import serà de 7.000 euros.

Aquest límit màxim fa referència al conjunt de totes les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Amb independència de la reducció practicada de conformitat amb els límits anteriors, els contribuents el cònjuge del qual no percebi rendes netes del treball o d'actitivats econòmiques, o n'obtingui en una quantia inferior a 8.500 euros anuals, poden reduir la base imposable en el import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui el titular l'esmentat cònjuge, amb un límit màxim de 2.000 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Quan les aportacions que poden donar dret a reduir la base imposable superin el límit màxim que s'ha establert anteriorment, les quantitats corresponents a l'esmentat excés poden ser objecte de reducció durant els cinc anys següents.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un determinat grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD):

Tots els límits de reduccions indicats anteriorment són conjunts per a la suma d'aportacions que el contribuent ha fet a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Amb caràcter general, les prestacions percebudes tributaran íntegrament, tret que sigui possible aplicar alguna de les reduccions següents:

Prestacions en forma de capital:

El 40 per 100 de reducció, sempre i quan hagin passat dos anys des de la primera aportació.

Prestacions per invalidesa en forma de capital:

El 50 per 100, en el cas de prestacions per incapacitat permanent parcial, total i absoluta, i també en el supòsit de gran invalidesa.

Prestacions per jubilació o invalidesa en forma de renda:

Aquestes reduccions no s'apliquen a les prestacions per jubilació o invalidesa que es percebin en forma de renda.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST

Els rendiments del treball derivats de les prestacions dels plans de previsió assegurats estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, al percentatge que vingui determinat en cadascun dels casos, en atenció a les circumstàncies personals del perceptor.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.