Indicacions generals relatives al Règim Fiscal en territori comú.

FISCALITAT DE LES PRIMES

S'estableix la possibilitat de disposar anticipadament de l'import dels drets consolidats d'aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat.

Les quantitats percebudes quedaran subjectes al règim fiscal establert per la Llei per a les prestacions dels plans de pensions.

Es permet aplicar la reducció per les aportacions realitzades als sistemes de previsió d'ocupació i individuals tot i que disposin anticipadament de l'import dels seus drets consolidats corresponents a aportacions realitzades, sempre que tinguin almenys deu anys d'antiguitat.

Les primes satisfetes pels assegurats als plans de previsió assegurats que compleixin els requisits normatius exigits poden reduir la base imposable de l'IRPF, amb un límit màxim corresponent a la més petita de les dues quantitats següents:

  • El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment a l'exercici.
  • 8.000 euros anuals.

Aquest límit màxim és global per a totes les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Amb independència de la reducció feta de conformitat amb els límits anteriors, els contribuents el cònjuge del qual no percebi rendes netes del treball o d'activitats econòmiques o en percebi en una quantitat inferior a 8.000 euros anuals, poden reduir la base imposable en l'import de les aportacions fetes a plans de previsió assegurats dels quals sigui titular l'esmentat cònjuge, amb un límit màxim de 2.500 euros anuals (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD).

Les aportacions anteriors que no hagin pogut ésser objecte de reducció a la base imposable per insuficiència d'aquesta o per aplicació del límit percentual podran ésser aplicades durant els cinc exercicis següents sempre i quan es respectin els límits anteriors.

Les aportacions fetes a plans de previsió assegurats a favor de persones amb un cert grau de minusvalidesa i parentiu també poden ésser objecte de reducció a la base imposable, d'acord amb els límits normatius vigents a cada moment (aquestes aportacions no estan subjectes a l'ISD):

Tots els límits de reduccions fixats anteriorment són globals per a la suma de les aportacions que hagi fet el contribuent a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

FISCALITAT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats estan subjectes a l'IRPF en concepte de rendiments del treball personal, amb independència que es tracti de prestacions per a casos de supervivència o defunció.

Les prestacions tributen íntegrament i en cap cas no podran minorar-se en l'import corresponent als excessos de les aportacions.

RETENCIONS A COMPTE DE L'IMPOST I OBLIGACIONS FORMALS

Els rendiments nets del treball, derivats de les prestacions de plans de previsió assegurats, estan subjectes a retenció a compte de l'IRPF, d'acord amb el sistema de càlcul de retencions aplicable als rendiments del treball.

Amb aquesta finalitat, les entitats pagadores han d'aplicar l'esmentat percentatge a la part de la prestació subjecta a gravamen, calculada d'acord amb els criteris anteriors, i ingressar l'import resultant al Tresor Públic.

De la mateixa manera, tenen l'obligació de subministrar informació anual als prenedors dels plans de previsió assegurats i a l'AEAT de totes les aportacions fetes durant cada exercici, tant d'aquelles aportacions als plans de previsió assegurats propis com d'aquelles fetes a favor del cònjuge o de persona amb minusvalidesa.


LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE TANT A LES APORTACIONS COM A LES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE L'ABONAMENT O LA PERCEPCIÓ CORRESPONENTS.