Indicacions generals relatives al Règim Fiscal a la Comunitat Foral de Navarra

Amb caràcter general i sempre i quan el beneficiari i el prenedor siguin les mateixes persones, les prestacions derivades d'assegurances individuals de vida estan subjectes a l'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, en concepte de rendiments del capital mobiliari.

El rendiment del capital mobiliari ve determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes, i tributa sobre l'anomenada base imposable de l'estalvi.

La Companyia Asseguradora està obligada a practicar sobre el rendiment net derivat de la prestació satisfeta la retenció a compte de l'IRPF, al tipus fix del 20 per 100.

Quan el beneficiari sigui una persona diferent del prenedor de l'assegurança, les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida o invalidesa estan subjectes a l'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES ESMENTADES PRESTACIONS SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ CORRESPONENT.