Indicacions generals relatives al Règim Fiscal en territori comú.

Amb caràcter general i sempre que el beneficiari i el prenedor siguin la mateixa persona, les prestacions derivades d'assegurances individuals de vida estan subjectes a l'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, en concepte de rendiments del capital mobiliari.

El rendiment del capital mobiliari ve determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes i tributa a la denominada base imposable de l'estalvi.

La Companyia Asseguradora està obligada a practicar sobre el rendiment net derivat de la prestació satisfeta la retenció a compte de l'IRPF, al tipus fix del 19.5 per 100 l'any 2015 i 19 per 100 a partir de l'any 2016.

Quan el beneficiari i el prenedor de l'assegurança no siguin la mateixa persona, les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida o invalidesa estan subjectes a l'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

Amb aquesta finalitat, l'Impost sobre Successions i Donacions és un impost cedit a les Comunitats Autònomes de règim comú, amb capacitat per regular als seus territoris alguns dels aspectes de l'impost, com ara les reduccions, les tarifes, les deduccions i les bonificacions de quota.

LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE A LES PRESTACIONS ESMENTADES SERÀ AQUELLA QUE ESTIGUI EN VIGOR EN EL MOMENT DE LA PERCEPCIÓ.