AVÍS LEGAL

Ocaso, S.A. Companyia d'Assegurances i Reassegurances (en endavant OCASO) és titular del lloc web https://www.ocaso.es, con domicilio social en Calle Princesa, 23, 28008-Madrid.

Està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 3773, foli 33, secció 8, full M-62.817, i el seu CIF és A28016608.

Per a la seva activitat, compta amb la clau administrativa C-0133 en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

La informació proporcionada a les nostres pàgines sota el domini www.ocaso.es té la finalitat de facilitar el coneixement i activitats de OCASO, així com d'oferir als assegurats i visitants l'accés a un conjunt de serveis.

La incorporació i/o modificació dels continguts i serveis serà oportunament comunicada a través d'aquestes pàgines, de manera que els nostres clients i visitants puguin estar plenament informats dels canvis que realitzem en els nostres sistemes d'informació. Al mateix temps, agraïm la seva comprensió si en algun moment els nostres serveis no es trobessin plenament operatius.

Així mateix, Ocaso l'informa que ha pres les mesures de seguretat que entén adequades conforme la diligència que li és exigible i l'estat de l'art en cada moment per garantir la confidencialitat, integritat i veracitat de la informació subministrada.

OCASO no es responsabilitza dels eventuals danys immaterials i/o materials que es derivin de l'ús fraudulent de les contrasenyes facilitades a seu propietari legítim. Davant qualsevol sospita de pèrdua de confidencialitat, li demanem que ens ho comuniqui per poder actuar en conseqüència amb la major rapidesa.

Les continguts, imatges i logotips mostrats en les pàgines són propietat d'OCASO. En queda prohibida la utilització, cessió o reproducció -ja sigui parcial o total- fins i tot en cas de mencionar-se el seu origen, sense comptar amb l' oportuna autorització.

Amb la finalitat de realitzar estadístiques sobre el nombre de visites realitzades a les nostres pàgines, OCASO utilitza informació anònima dels visitants, sense possibilitat d'identificar els usuaris concrets.

En les pàgines on es realitzi la comunicació de dades (Sol·licitud d'Informació, Treballi amb nosaltres, etc.), OCASO li assegura que es realitzen mitjançant una connexió segura. Aquest fet es pot comprovar visualitzant la imatge d'un cadenat que apareix en la part inferior dreta de la pantalla o també verificant que la url de la pàgina comença per https//.

La navegació en la web d'OCASO genera cookies (fragment d'informació que s'emmagatzema en el disc dur del visitant de la pàgina web) amb l'única finalitat de millorar el rendiment de la pàgina en posteriors visites. Si vostè no desitja rebre cookies pot configurar-ho al seu navegador.

OCASO informa que queda terminantment prohibit l'ús de vincles (hipervincles a adreces web) direccionats a la nostra pàgina sense el nostre consentiment previ. OCASO no es responsabilitza dels continguts de les pàgines que incloguin vincles a la nostra pàgina..

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. OBJECTIU.

Mitjançant aquesta política de privacitat, OCASO, vol comunicar als usuaris del seu lloc Web la política de protecció de dades de caràcter personal duta a terme, complint així amb el dret d'informació que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) reconeix a tots els usuaris.

2. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

2.1. Informació a l'usuari.

OCASO, ja sigui a través dels formularis o a través de comunicacions per correu electrònic, recull i tracta les dades de caràcter personal amb les finalitats que s'indiquen a continuació:

 1. La tramitació i gestió de la sol·licitud d'informació, precontracte o contracte realitzada per l'usuari a través d'aquest lloc o del correu electrònic.
 2. La gestió i control dels serveis ofertats oferts a través de la pàgina Web.
 3. La prevenció del frau en la selecció del risc en l'assegurança.
 4. L'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora.
 5. La gestió dels currículums rebuts a través de la pàgina Web, que seran conservats per un temps aproximat d'1 any. Transcorregut aquest termini, si l'usuari desitja continuar participant en els processos de selecció haurà de remetre'ns la seva dades novament.
 6. L'enviament d'informació a través de qualsevol canal incloent mitjans electrònics (correu electrònic i telèfon mòbil) sobre serveis i productes d'OCASO, la contractació dels quals pogués ser de l'interès de l'usuari.

Als formularis de recollida de dades s'identificaran, de forma clara i evident per a l'usuari, aquells camps i preguntes la resposta dels quals és obligatòria. En el cas que no se subministrin totes les dades considerades necessàries podrà procedir-se al bloqueig de la gestió en curs fins a la seva inclusió; a no prestar el servei sol·licitat i/o a no formalitzar la relació contractual sol·licitada per l'usuari.

Les dades considerades com a obligatòries seran les estrictament necessàries per a les finalitats indicades en els apartats a) b) c) i e) citats anteriorment, segons corresponguin en cada cas, al servei o relació sol·licitada per l' usuari.

2.2. Consentiment de l'usuari.

Amb la confirmació d'enviament de les dades de caràcter personal, l'usuari en consent expressament el seu tractament per part d'OCASO, a qui sol·licita el servei o relació per al qual es recullen les dades amb les finalitats especificades en el punt 2.1 de la present política de protecció de dades.

Així mateix, l'usuari conscient que les dades puguin ser cedides, exclusivament per als fins indicats al punt 2.1., a les entitats OCASO i Eterna Aseguradora, S.A., ambdues pertanyents al Grup Ocaso, les seves filials, les seves participades i qualsevol altra amb què se signi un contracte de col·laboració o reassegurança, sempre sota el marc de la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal que estigui vigent en cada moment i sense que sigui necessari que li sigui comunicada cada primera cessió que es realitzi a dits cessionaris.

En el cas de les dades especialment protegides que es preveuen a l'art. 7 de la LOPD (salut, religió, ideologia, origen racial, etc.), l'usuari en consent expressament el seu tractament, quan siguin necessaris per al manteniment, compliment i control de la relació contractual existent entre ambdós o l'establiment d'una de nova.

Les dades de caràcter personal no seran comunicades a terceres persones sense el seu consentiment previ, tret requeriment de, i amb destí a, les autoritats estatals competents (Ministeri de Justícia, Ministeri d'Hisenda, Administracions Públiques, Defensor del Poble, etc.) i segons les directrius establertes a l'efecte per la LOPD.

(Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas, Defensor del Pueblo, etc.) y según las directrices establecidas al efecto por la LOPD

2.3. Recollida i qualitat de les dades.

L'usuari es compromet a no facilitar dades de caràcter personal referits a terceres persones, a través dels formularis existents en aquesta pàgina Web.

En compliment del principi de qualitat de les dades personals, expressat en l'article 4 de la LOPD, l'usuari es compromet a facilitar dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, de forma que responguin amb veracitat a la seva situació.

Quan les dades facilitades per l'usuari siguin falses, incompletes, no actualitzades o inexactes, aquest serà responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, que es pugui causar, a un tercer o a OCASO, amb qui mantingués una relació que impliqui l'ús de les dades. OCASO es reserva el dret a extingir els serveis proporcionats al client, així com qualsevol relació contractual pactada, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

En tot cas, queda prohibida la utilització de la pàgina Web per part de menors de catorze anys. En conseqüència, l'usuari manifesta responsablement i garanteix que té com a mínim aquesta edat.

Els menors de catorze anys que procedeixin a la inclusió de dades personals en els formularis habilitats hauran de comptar amb l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, als quals se'ls adverteix que, d'acord amb la legislació vigent, seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. OCASO estarà exempta de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Per la seva part, OCASO es compromet a no recollir del major de catorze i menor de divuit anys, dades que permetin obtenir informació sobre la resta de membres del seu grup familiar, o sobre les seves característiques, sense el consentiment dels titulars de dites dades.

.

2.4. Drets de l'usuari (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

OCASO informa a l'usuari, titular de les dades, que pot exercir els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició que li reconeix la LOPD, així com revocar el consentiment per al tractament de les seves dades personals, de forma gratuïta i en els termes establerts per la legislació vigent a l'efecte, dirigint-se al Responsable del fitxer. Per això pot posar-se en contacte a través dels mitjans següents:

 • Correu postal:
  OCASO S.A.
  C/ Princesa, 23
  Att. Departament de Protecció de DaDes
  28008 Madrid (España)
 • Correu electrònic: proteccion_datos@ocaso.es
 • FAX: 915 380 148
2.5. Responsables dels fitxers

OCASO es compromet a tractar les dades de caràcter personal proporcionades per l'usuari amb total confidencialitat i respectant les mesures tècniques i organitzatives requerides per la LOPD i per la normativa que la desenvolupa que estigui vigent en cada moment i que estableixi les mesures de seguretat que s'hagin d'establir amb relació al tractament de dades de caràcter personal.

Amb el mateix objectiu, i en la seva qualitat de propietària i responsable del fitxer, OCASO, en compliment de l'article 26 de la llei indicada i conforme a les directrius del Registre General de Protecció de Dades (RGPD) de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, han inscrit en aquest últim els fitxers indicats corresponents, els quals compten amb el corresponent codi d'inscripció assignat per aquest organisme.

3. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA.

La present política podrà ser modificada per causa de canvis en els requisits establerts per la legislació vigent en cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l'actuació i estratègia empresarial d'OCASO. La publicació, i accés per part dels usuaris, es realitzarà a través d'aquest mateix lloc, i s'entendrà que les relacions establertes amb aquests amb anterioritat al canvi es regiran per les normes previstes en el moment en què es va accedir al lloc Web per al seu establiment.

CONFIGURACIÓ MÍNIMA REQUERIDA.

 • Navegador Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, o superior.
 • Configuració de pantalla per treballar amb una resolució mínima de 800x600.

Els nostres tècnics verifiquen contínuament el correcte funcionament de la Web. No obstant, si observa alguna inexactitud o anomalia, li agrairíem que ens ho comuniqués per mitjà d'un correu electrònic dirigit a l'adreça:portales@ocaso.es.

Actualitzat amb data 03 de juliol de 2012