AVÍS LEGAL

Ocaso, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (d'ara endavant OCASO) és titular del lloc web https://www.ocaso.es, amb domicili social al carrer Princesa, 23, 28008-Madrid.

Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 3773, foli 33, secció 8, full M-62817, i el seu CIF és A28016608.

Per a la seva activitat, compta amb la clau administrativa C-0133 del Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

La informació proporcionada a les nostres pàgines, sota el domini www.ocaso.es, té la finalitat de facilitar el coneixement i les activitats d'OCASO, així com d'oferir als assegurats i visitants l'accés a un conjunt de serveis.

OCASO es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions i actualitzacions dels continguts o serveis d'aquest web, de la configuració i presentació d'aquest, i de les condicions d'accés. Alhora, agraïm la seva comprensió si en algun moment els nostres serveis no estan plenament operatius.

Així mateix, OCASO l'informa que ha pres les mesures de seguretat que considera adequades, conforme a la diligència que li és exigible i l'estat de la tecnologia en cada moment, per garantir la confidencialitat, integritat i veracitat de la informació subministrada.

OCASO no es responsabilitza dels possibles danys immaterials o materials que es derivin de l'ús fraudulent de les contrasenyes facilitades al seu propietari legítim. Davant de qualsevol sospita de pèrdua de confidencialitat, li agrairem que ens ho comuniqui per poder actuar en conseqüència al més aviat possible.

Els continguts, imatges i logotips que apareixen a les pàgines són propietat d'OCASO. En queda prohibit l'ús, la cessió o reproducció, parcial o total, encara que se'n citi l'origen, si no es disposa de l'autorització oportuna.

Amb la finalitat de realitzar estadístiques sobre el nombre de visites realitzades a les nostres pàgines, OCASO utilitza informació anònima dels visitants, sense possibilitat d'identificar-ne els usuaris concrets.

En aquelles pàgines on es realitzi la comunicació de dades (Sol·licitud d'informació, Treballi amb nosaltres, etc.), OCASO li garanteix que es realitza a través d'una connexió segura. Aquest fet es pot comprovar visualitzant la imatge d'un cadenat que apareix al costat de la barra de la URL o en un altre lloc, en funció del tipus de navegador que s'utilitzi, o també verificant que la URL de la pàgina comença per https//.

La navegació al web d'OCASO utilitza galetes (cookies) pròpies o de tercers per analitzar, personalitzar i optimitzar la navegació al nostre lloc web, conforme es detalla a la Política de galetes. Si accedeix al nostre web, considerem que n'accepta l'ús, així com la Política de galetes. Si desitja més informació o vol canviar la configuració, llegeixi la nostra Política de galetes.

OCASO informa que queda prohibit l'ús d'enllaços (hipervincles a adreces web) encaminats a la nostra pàgina sense el nostre consentiment previ. OCASO no es responsabilitza dels continguts de les pàgines que incloguin enllaços a la nostra pàgina.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. OBJECTIU

Aquesta Política de protecció de dades s'aplica al web d'OCASO (www.ocaso.es), així com a les aplicacions, i altres productes i serveis que l'usuari pugui contractar a través de la pàgina web (denominats col·lectivament "Serveis"). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a la Política de protecció de dades, OCASO pot comunicar les seves dades personals a altres empreses del Grup, quan sigui necessari per a la prestació d'aquests serveis.

2. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

2.1. Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per l'usuari a la pàgina web (www.ocaso.es) és la societat OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, (OCASO), amb domicili al carrer Princesa, 23, 28008, Madrid.

Per a l'adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, OCASO té designat un delegat de protecció de dades davant del qual l'interessat pot recórrer per resoldre qualsevol qüestió que necessiti i amb qui pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic proteccion_datos@ocaso.es.

2.2. Finalitat de les dades tractades

OCASO, ja sigui a través dels formularis, recull i tracta les dades de caràcter personal amb les finalitats indicades a continuació:

 1. La tramitació i la gestió de la sol·licitud d'informació, del precontracte o del contracte realitzats per l'usuari a través d'aquest lloc o del correu electrònic.
 2. La gestió i el control dels serveis oferts a través de la pàgina web.
 3. La prevenció del frau en la selecció del risc a l'assegurança.
 4. L'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora.
 5. La gestió dels currículums rebuts a través de la pàgina web, que es conservaran per un temps aproximat d'un any. Transcorregut aquest termini, si l'usuari vol continuar participant en els processos de selecció haurà de tornar-nos a remetre les seves dades. OCASO l'informa que conservarem les seves dades per un període no superior a un any, per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d'ocupació existents.
 6. L'enviament d'informació a través de qualsevol canal, inclosos els mitjans electrònics (correu electrònic i telèfon mòbil) sobre serveis i productes d'OCASO, la contractació dels quals pugui ser interessant per a l'usuari.

2.3. Base legitimadora per al tractament de les dades

El tractament de les dades relatives a "Contacti amb nosaltres", registre a "Àrea clients" i altres canals de comunicació a la seva disposició, està basat en el manteniment de la sol·licitud de l'usuari i, si s'escau, en la prestació dels serveis contractats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les seves dades derivades de la contractació és l'execució del contracte de prestació de serveis o productes d'OCASO (segons els termes i les condicions que consten a la pàgina web).

El tractament de les seves dades relatives a "Treballi amb nosaltres" està basat en la remissió voluntària del currículum del candidat. La seva conservació està basada en l'interès legítim.

L'enviament de publicitat de productes propis pot estar basat en l'interès legítim d'OCASO quan l'usuari es registri a "Àrea clients" o contracti un servei. En la resta de supòsits, el tractament està basat en el consentiment que se li demana a l'interessat.

2.4. Comunicació de les dades

Les dades personals tractades per OCASO per assolir les finalitats detallades anteriorment es poden comunicar als destinataris següents, en funció de la base legitimadora de la comunicació.

En virtut d'això, la finalitat de les següents comunicacions de dades és garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, així com donar compliment a les obligacions legals que exigeixen realitzar aquestes comunicacions:

 • Organismes i administracions públiques.
 • Empreses de reassegurança o coassegurança, a fi de formalitzar, tramitar o gestionar, si s'escau, les prestacions contingudes a la pòlissa de l'interessat.
 • Entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments.
 • Entitats titulars de fitxers de serveis d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, tant per a les consultes en els supòsits legalment establerts, com en cas d'incompliment de les obligacions dineràries de l'interessat.
 • Entitats col·laboradores per a la gestió de sinistres i serveis d'assistència.

En cap cas es realitzen transferències internacionals

2.5. Període de conservació de les dades

Les dades personals es conserven el temps necessari per a la prestació del servei o mentre l'interessat no retiri el consentiment. Posteriorment, se suprimeixen les dades de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa implica que queden bloquejades i que només estan disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, del Ministeri Fiscal o de les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se'n puguin derivar. Transcorregut aquest termini, s'eliminen completament.

2.6. Recollida i qualitat de les dades

L'usuari es compromet a no facilitar dades de caràcter personal referides a terceres persones a través dels formularis existents en aquesta pàgina web.

Quan les dades facilitades per l'usuari siguin falses, incompletes, no actualitzades o inexactes, aquest és responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, que es pugui causar a OCASO o a un tercer amb qui mantingui una relació que impliqui l'ús de les dades. OCASO es reserva el dret d'extingir els serveis proporcionats al client, així com qualsevol relació contractual pactada, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

En tot cas, queda prohibida la utilització de la pàgina web per part de menors de catorze anys. En conseqüència, l'usuari manifesta responsablement i garanteix que té, com a mínim, aquesta edat.

Els menors de catorze anys que incorporin dades personals als formularis habilitats han de comptar amb l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, als quals se'ls adverteix que, segons la legislació vigent, se'ls considerarà responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. OCASO està exempta de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Per la seva banda, OCASO es compromet, en el cas de majors de catorze anys i menors de divuit anys, a no recollir dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del seu grup familiar, o sobre les característiques d'aquest, sense el consentiment dels titulars de les dades.

2.7. Drets de l'usuari

Els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si a OCASO s'estan tractant dades personals que els concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament general de protecció de dades, l'interessat té els drets següents:

 • Accés a les dades: la persona interessada té dret a accedir a les seves dades per saber quines dades personals que la concerneixen estem tractant.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les dades: en determinades circumstàncies, l'interessat té dret a rectificar les dades personals que consideri inexactes i que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part d'OCASO o, fins i tot, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les dades: en determinades circumstàncies, l'interessat té dret a sol·licitar a OCASO la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas l'informem que únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions, de conformitat amb el que preveu el Reglament general de protecció de dades.
 • A la portabilitat de les dades: en determinades circumstàncies, l'interessat té dret a rebre les dades personals que el concerneixen i que ha facilitat a OCASO en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què OCASO deixaria de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, l'usuari té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics que OCASO li enviï, i retirar qualsevol dels seus consentiments, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Pot exercir els drets descrits anteriorment, mitjançant una sol·licitud per escrit dirigida a OCASO S.A. i al domicili postal del carrer Princesa número 23, 28008, Madrid, o bé enviant un correu electrònic a proteccion_datos@ocaso.es indicant, en tots dos casos, "Política de protecció de dades".

3. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

El titular del web pot modificar aquesta Política de protecció de dades, però ho ha de comunicar a l'usuari a través de la pàgina web o per altres mitjans, perquè aquest pugui conèixer-la i continuar utilitzant, d'aquesta manera, els nostres serveis. El fet de continuar gaudint dels serveis d'OCASO després d'haver comunicat a l'usuari les esmenades modificacions suposa que l'usuari hi està d'acord, llevat que sigui necessari el consentiment exprés.

 

Actualitzat amb data maig de 2018