Accidents

Per què una assegurança d'Accidents?

Una assegurança d'accidents ofereix als clients un ampli nombre de garanties, tant bàsiques com opcionals, que li permeten tenir totes les opcions cobertes. A més a més, pot contractar els capitals que necessiti per ajustar en major grau la seva necessitat de protecció.

Qui necessita una assegurança d'accidents?

Encara que qualsevol persona és susceptible de tenir un accident, amb independència de la seva edat, professió o estil de vida, a més d'una assegurança genèrica per a qualsevol necessitat de protecció davant d'un accident, hem incorporat assegurances especials per a determinats col·lectius, que tenen necessitats específiques de protecció.

Per què una assegurança d'Accidents de la Dona?

Perquè aquest col·lectiu està desprotegit tant econòmicament com socialment, en no disposar de la cobertura que ofereix el sistema públic. El fet de no cotitzar a la Seguretat Social suposa que les mestresses de casa no tinguin gaires dels drets de què gaudeixen els treballadors assalariats, entre d’altres, el dret a una pensió d'invalidesa. Amb aquesta assegurança cobrim tots els riscos a què estan sotmeses aquestes persones, però a més a més, en aquest cas, amb una suma addicional en el supòsit d'accident a la llar i altres garanties que reforcen el nivell de protecció que necessita aquest col·lectiu.

Per què una assegurança per a emprenedores?

Perquè aquest col·lectiu és dels que més necessiten complementar les prestacions del sistema públic, al mateix temps de cobrir totes les possibles contingències i necessitats específiques que es puguin presentar en el desenvolupament de la seva activitat. En aquesta línia l’assegurança inclou una cobertura d'Incapacitat temporal, no només per accident, sinó també per malaltia, per afrontar les baixes laborals i així reduir l'impacte que aquestes poden produir en el nivell d'ingressos del professional autònom.

I quan rebi el capital?

Les prestacions en cas d'invalidesa permanent procedents d'assegurances d'accidents estan exemptes d’IRPF (amb les limitacions de la legislació fiscal), en cas d'invalidesa. Si la indemnització és amb motiu de la defunció de l'assegurat, el beneficiari ha de tributar per l'Impost de Successions propi de la seva Comunitat Autònoma.