Animals de Companyia

Què cobreix aquesta Assegurança?

Tant a nivell nacional com en una majoria de les comunitats autònomes, hi ha l'obligació legal de subscriure una assegurança de responsabilitat civil com a propietari d’un gos, aquesta obligació ve determinada, bé per la raça de l'animal o pel seu pes o grandària.
El nostre animal de companyia, com un més de la família, volem que estigui protegit davant de qualsevol contingència, però també pot, de manera voluntària o involuntària, causar danys a tercers de què nosaltres, com a propietaris de l'animal, som directament responsables.
La nostra assegurança li garanteix un capital, que triarà vostè, per fer front a aquestes reclamacions, però també li ofereix la possibilitat de contractar altres garanties per afrontar despeses derivades d'accidents patits per l'animal assegurat, robatori i/o pèrdua, estada en residència, assistència telefònica, etc.

Quines cobertures bàsiques té aquesta assegurança?

Les Garanties que es poden contractar són les següents:

GARANTIES DE RESPONSABILITAT CIVIL:

 • Responsabilitat civil.
 • Defensa.
 • Fiances.
 • Reclamació de Danys.

GARANTIES DE DANYS A L'ANIMAL:

 • Mort per Accident.
 • Despeses Veterinàries per Accident.
 • Despeses de sacrifici i eliminació del cadàver de l'animal mort a causa d'un accident.
 • Robatori.
 • Pèrdua: despeses per localitzar l'animal mitjançant inserció d'anuncis en mitjans de comunicació.
 • Despeses d'hostalatge de l'animal extraviat.
 • Estada en Residència de l'animal per hospitalització de l'assegurat.

GARANTIA D'ASSISTÈNCIA TELEFÒNICA

Quins animals es poden assegurar?

Són assegurables els animals següents, sempre que tinguin una edat superior a quatre mesos i inferior a deu anys:

 • Gossos destinats a companyia i/o vigilància.
 • Gats destinats a companyia (només poden contractar la garantia de responsabilitat civil).

No és assegurable qualsevol altre tipus d'animal diferent de gos i/o gat

Es cobreix una indemnització per responsabilitat civil davant d'un dany causat per l'animal a un membre de la meva família?

Té la condició de tercer qualsevol persona física o jurídica diferent de:

 • El prenedor de l’assegurança i/o l'assegurat.
 • El seu cònjuge o parella de fet.
 • Ascendents i descendents del prenedor de l’assegurança i /o assegurat.
 • Les persones que tinguin el seu domicili o convisquin de forma habitual i permanent amb el prenedor de l’assegurança i/o assegurat.
 • Socis, directius, assalariats i persones que de fet o dret mantinguin una relació laboral amb el prenedor de l’assegurança i/o assegurat, mentre actuïn en l'àmbit de l’esmentada relació.

Per quant puc valorar el meu animal?

El valor és el del preu del mercat, segons als estàndards de raça d'un cadell de característiques similars a l'animal assegurat, més l'import d'ensinistrament, més el valor adquirit per mèrits obtinguts en concursos i/o exposicions.

Si el meu animal provoca l'avaria, deteriorament o destrucció d'una cosa, quedaria cobert per aquesta assegurança?

Sí, es cobreixen tant danys personals com materials, així com les conseqüències econòmiques que en derivin.