Comunitats

Per què una assegurança de Comunitats?

Perquè és la solució perfecta per al seu edifici, tant per cobertures i prestacions com per preu, per fer front a imprevistos que deterioren el valor dels seus béns. A més a més, és cada vegada més freqüent que les comunitats autònomes o Corporacions Locals del nostre país legislin sobre l'obligatorietat que tots els edificis integrats al seu territori i que estiguin constituïts en règim de propietat horitzontal, tinguin contractada una assegurança que inclogui, com a mínim, les garanties d'Incendis i Responsabilitat Civil.

La meva assegurança de la llar em cobreix els danys produïts per les Conduccions generals o comunitàries?

Sí, si el té contractat amb Ocaso, però pot passar que molts copropietaris el tinguin amb una altra companyia que no els cobreixi o, simplement, que no tinguin assegurats els seus habitatges o locals comercials, amb els inconvenients que pot ocasionar aquesta situació al conjunt.

Es podria assegurar un edifici amb més de 30 anys d'antiguitat de construcció?

Per descomptat que sí. La flexibilitat i modularitat en la subscripció de la nostra assegurança de Comunitats és molt àmplia i ofereix una gran quantitat de combinacions possibles, per la qual cosa, podem adaptar-nos a qualsevol necessitat de cobertura que se'ns pugui plantejar. Només cal que l'edifici tingui un estat adequat de conservació i manteniment.

Com calculo el valor del meu edifici, perquè estigui correctament assegurat?

És molt important establir de manera correcta la suma assegurada de l'immoble, perquè així evitarem situacions no desitjades d'infraassegurança. Generalment, s’agafa la superfície construïda de l'edifici del Cadastre o de qualsevol document de la Comunitat i es multiplica pel valor de reconstrucció per m2 que estigui vigent en aquest moment que, actualment, pot oscil·lar entre els 820 i 975 euros, segons la seva qualitat constructiva.
Si és necessari, els m2 corresponents a altres elements que pertanyen a l'edifici assegurat, com poden ser piscines, jardins i pistes esportives, així com els corresponents a zones mancomunades o altres, com ara tanques, closes, murs, etc., es poden valorar entre 20-50 euros m2.

Com calculo la suma que cal assegurar per als objectes comuns en una assegurança de Comunitats?

La valoració ha de ser suficient per cobrir el mobiliari de portals, zones de recreació i esportives, estris de jardineria i neteja, etc., per tant, es pot figurar la suma que es desitgi corresponent al valor d’aquests béns.