Embarcacions d'Esbarjo

Quin tipus d'embarcacions cobreix aquesta assegurança?

Les embarcacions que estiguin degudament matriculades (en llista setena) conforme a la legislació vigent i es destinin a ús particular dels seus propietaris (vela, motor o rem).

Quines garanties puc contractar?

GARANTIES BÀSIQUES DE RESPONSABILITAT CIVIL (conforme a capitals i garanties establerts pel RD 607/1999, de 16 d'abril):

 • Defensa Jurídica.
 • Fiances Judicials.

GARANTIES OPCIONALS:

 • Danys a l'embarcació: s'ha d'indicar un capital assegurat que coincideixi amb el valor de nou de l'embarcació + motor + accessoris i/o equip fix.
 • Responsabilitat civil voluntària: complementària de l'assegurança obligatòria.
 • Reclamació de Danys.
 • Accidents individuals per a ocupants: mort, invalidesa permanent i assistència mèdica i farmacèutica.
 • Participació en regates.

On puc navegar perquè em cobreixi la meva assegurança?

En aigües jurisdiccionals espanyoles, ampliable consultant-ho amb la Companyia.

La meva assegurança cobreix la participació en regates i/o esdeveniments esportius?

En principi no ho cobreix, però pot ser objecte d'inclusió després d'estudiar-ho individualitzadament cas per cas si es consulta prèviament a la Companyia.

La RC obligatòria s'ajusta al que estableix el Reglament per a embarcacions d'oci?

Sí, la cobertura es regeix d'acord amb els límits, termes i condicions establerts al Reial Decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l’Assegurança de Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria per a embarcacions d’oci o esportives, amb els capitals següents:
Capitals assegurats:

 • Danys personals: fins a 120.202,42 € amb un límit màxim de fins a 240.404,84 € per sinistre.
 • Danys materials i pèrdues econòmiques: 96.161,94 €.
 • Defensa Jurídica.
 • Fiances Judicials.

Puc assegurar l'embarcació si s'utilitza per a lloguer a tercers?

No, les embarcacions de recreació matriculades en la llista sisena estan excloses de normes de contractació.

Quins tipus d'embarcacions tenen l'obligació de contractar l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria?

Totes les embarcacions de recreació o esportives propulsades amb motor, i les que no tinguin motor i tinguin una eslora superior als sis metres.

Sota quin criteri he de determinar la suma assegurada de la meva embarcació per contractar l'assegurança?

El capital assegurat per a la garantia de danys a l'embarcació és el de Valor de Nou, és a dir, el preu total de venda al públic en estat de nou, incloent-hi despeses de transport, duanes i els impostos legals que correspongui. Si l'embarcació ja no es fabrica, s'aplica el que correspongui a una embarcació de característiques similars.