Estalvi Actiu

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima és de 18 anys i la màxima de 75 en modalitat de prima periòdica i 65 en modalitat de prima única.

Què és Ocaso Estalvi Actiu?

Ocaso Estalvi Actiu és una assegurança de vida en què el pagament sistemàtic d'una prima periòdica o bé el d'una prima única permeten desenvolupar el pla d'estalvi establert, una vegada deduïdes les despeses de gestió i la prima corresponent a la garantia de defunció. El valor de pòlissa i, per consegüent, l'import del valor de rescat, depenen del tipus d'interès tècnic variable aplicable durant cada trimestre natural.

Com es pot contractar Estalvi Actiu?

Ocaso Estalvi Actiu es pot contractar mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 720 euros anualitzats segons la forma de pagament escollida. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. També es pot contractar mitjançant una prima única amb un import mínim de 3.000 euros. En ambdós tipus de contractació es poden realitzar aportacions extraordinàries a prima única per un import mínim de 600 euros en modalitat de prima periòdica i 1.500 euros en modalitat de prima única.

Què passa en cas de defunció de l'assegurat?

Ocaso ha d’abonar als beneficiaris designats el valor de pòlissa i, addicionalment, un 10% del valor citat. L'import d'aquest import addicional és, com a mínim, de 600 euros, i com a màxim, de 6.000 euros. A partir dels 65 anys l'import és de 600 euros.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat en cada trimestre, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc de defunció i invalidesa, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança, com a conseqüència d'exercitar el seu dret de rescissió del contracte, una vegada abonades totes les primes corresponents a la primera anualitat. És igual al valor de pòlissa minorat per les despeses i penalitzacions que s'apliquin, segons el que preveuen les condicions particulars de la pòlissa. El rescat pot ser total, parcial o d'ofici.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Un cop pagades totes les primes de la primera anualitat, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.