Estalvi Infantil

Què és Ocaso Estalvi infantil?

Ocaso Estalvi Infantil consisteix en una assegurança de vida individual, amb un interès variable que es garanteix anualment i la cobertura principal de la qual és constituir un capital que es percebrà en la data de finalització de la durada pactada inicialment i que ha de ser, com a mínim, de 10 anys. El tipus d'interès variable no pot ser inferior al resultat de minorar en un punt percentual l'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances.

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima de l'assegurat en el moment de la contractació és de 0 anys i la màxima és de 15 en modalitat de prima periòdica.

Com es pot contractar Estalvi infantil?

Ocaso Estalvi Infantil es pot contractar mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 600 euros anualitzats segons la forma de pagament escollida. En el cas que l'assegurat figuri inclòs en una pòlissa de Decessos d'Ocaso, aquest import mínim és de 480 euros. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. És poden realitzar aportacions extraordinàries, amb un mínim de 500 euros, que serà de 300 en el cas que l'assegurat figuri d'alta en una pòlissa de decessos.

Què passa en cas de defunció de l'assegurat?

Ocaso ha d’abonar als beneficiaris designats les primes satisfetes sense incloure els impostos i recàrrecs transferibles que hagin enregistrat les primes abonades.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat anualment, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança, com a conseqüència d'exercitar el seu dret de rescissió del contracte, una vegada abonades les dues primeres anualitats completes. És igual al valor de pòlissa minorat per les despeses i penalitzacions que s'apliquin, segons el que preveuen les condicions particulars de la pòlissa. El rescat pot ser total, parcial o d'ofici.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Pagades totes les primes dels dos primers anys, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.