Estalvi Personal (PIAS)

Què és Ocaso Estalvi Personal?

Ocaso Estalvi Personal consisteix en una assegurança de vida individual, amb un interès variable que es garanteix trimestralment i la cobertura principal de la qual és constituir un capital que es percebrà en la data de finalització de la durada pactada inicialment i que ha de ser, almenys, de 10 anys. El tipus d'interès variable no pot ser inferior al resultat de minorar en un punt percentual l'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances.

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima és de 18 anys i la màxima de 60.

Com es pot contractar Ocaso Estalvi Personal?

Ocaso Estalvi Personal es contracta mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 840 euros anualitzats si l'assegurat, en el moment de fer el contracte, té fins a 50 anys. Per a edats superiors la prima mínima inicial és de 1.450 euros anualitzats, segons la forma de pagament escollida. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. Es poden realitzar aportacions extraordinàries a Prima Única amb un import mínim de 600 euros. El límit de primes aportades dins d’un any natural no pot excedir els 8.000 euros, i en el conjunt del pla no poden superar els 240.000 euros.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat en cada trimestre, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc de defunció i invalidesa, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança, com a conseqüència d'exercitar el seu dret de rescissió del contracte, una vegada abonades les dues primeres anualitats. És igual al valor de pòlissa minorat per les despeses i penalitzacions que s'apliquin, segons el que preveuen les condicions particulars de la pòlissa. El rescat pot ser total, parcial o d'ofici.
 

Què passa en cas de defunció de l'assegurat?

En cas de defunció, s'abona als beneficiaris designats el valor de pòlissa incrementat en un 5%, amb un mínim de 500 euros i un màxim de 5.000 euros fins als 65 anys. A partir dels 65 anys l'import és de 500 euros.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Pagades totes les primes dels dos primers anys, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.

Què és el bo de permanència?

Ocaso ha d’incrementar el valor de pòlissa en concloure la setena anualitat, en un import igual a l'1% del total de primes periòdiques pactades a l'inici del contracte i abonades fins a la data de venciment inicialment pactada. El prenedor ha de percebre l'import resultant, juntament amb la resta del valor de la pòlissa en el venciment. Les aportacions extraordinàries i els suplements que originin un augment de prima periòdica durant la vigència del contracte no es tenen en compte per al càlcul del bo. Els suplements de disminució de prima periòdica, així com el rescat total o parcial de la pòlissa, fan que es perdi el dret a percebre el bo.

Quins avantatges fiscals té Ocaso Estalvi Personal (PIAS)?

Quins avantatges fiscals té Ocaso Estalvi Personal (PIAS)? Si la prestació es percep en forma de renda vitalícia, la plusvàlua generada en el moment de la constitució queda exempta de tributació, sempre que la primera prima satisfeta tingui una antiguitat superior a deu anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.