Llar

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

El Prenedor de l’Assegurança ha de ser major d'edat, i no existeix cap edat màxima per a la contractació d'aquest tipus d'assegurança.

És necessària una assegurança de la llar?

Normalment, l'habitatge on vivim suposa la inversió més gran que realitzem en la nostra vida. En conseqüència, sembla que protegir aquest patrimoni hauria de ser una necessitat primordial.

I si a més a més tenim en compte que en un habitatge sorgeixen sovint incidències, unes petites i d’altres no tant, que afecten els nostres béns, es converteix pràcticament en imprescindible la contractació d'una assegurança que solucioni aquestes eventualitats.

A més dels danys materials que pateixen els béns assegurats, es poden produir danys a terceres persones o situacions en què és molt important comptar amb l'assessorament, reclamació i defensa d'un bon advocat.

Tot això, i més, ho cobreix l’assegurança OCASO LLAR, que li ofereix la millor protecció del mercat amb professionals que solucionaran totes aquestes situacions, i li proporcionaran la tranquil·litat que es mereix.

Simplement amb una trucada telefònica, estem al seu costat les 24 hores durant tots els dies de l'any.

Què he de tenir en compte per contractar una assegurança de la llar?

1. El primer pas és escollir el tipus d'assegurança que s'adapta millor a les seves necessitats (més ampli, només amb cobertures molt bàsiques, etc.). Ocaso compta amb una àmplia gamma d'assegurances per a la seva Llar perquè vostè triï el producte més idoni.

2. Una vegada decidida el tipus d'assegurança, s'han de fixar les sumes assegurades de CONTINENT, CONTINGUT, JOIES, OBJECTES ESPECIALS i RESPONSABILITAT CIVIL.

Què és el continent del meu habitatge?

El continent està format per les edificacions i conceptes següents:
a) Edificació principal.
b) Edificacions annexes (garatges, trasters, etc.).
c) Tanques, murs, closes i reixes.
d) Coeficient de participació a les zones comunes (només en el cas que l'habitatge formi part d'edificis comunitaris o d’altres regits per la Llei de Propietat Horitzontal).
e) Piscina i pistes esportives.

També s'ha de tenir en compte que el Continent inclou els fonaments, estructura, murs, parets, cobertes, sostres, sòls, portes i finestres, així com les instal·lacions fixes, com ara les sanitàries, de climatització, de calefacció, de TV, de so, d'extinció d'incendis, de protecció contra robatori i, en general, aquells béns que no es puguin separar de la superfície sense causar deteriorament al bé en si o a la superfície.

El Continent no inclou les plaques solars, tendals i antenes parabòliques que formen part del Contingut.

Com puc calcular la suma assegurada del continent del meu habitatge?

La suma assegurada de continent ha de correspondre exclusivament al cost actual de reconstrucció de totes les edificacions que el componen, sense la repercussió del valor del sòl ni del preu de compravenda. Per calcular el capital als efectes d'assegurança, es té en compte:

a) La superfície construïda en m² que ocupa l’habitatge, és a dir, els m² construïts de l’habitatge i les dependències annexes (garatges, trasters, etc.), així com de la participació d’aquest en els elements comuns. Per obtenir la suma assegurada d'aquestes edificacions, s'han d'indicar els m² a l'opció calcular preu.                                                                                    

b) En el cas que es tracti d'habitatges unifamiliars adossats o xalets, cal sumar també el valor de construcció de la tanca que envolta la parcel·la i piscina, si és el cas.

He de contractar una assegurança de la llar si la meva comunitat de propietaris ja té una assegurança sobre l'edifici?

El més recomanable és complementar la pòlissa de la Comunitat contractant una assegurança particular, que inclogui el Continent i Contingut, pels motius següents:

a) L’assegurança de la Comunitat normalment inclou garanties comunitàries, per la qual les incidències de caire particular quedarien sense cobertura, com per exemple, els danys que originin les conduccions d'aigua privatives al seu pis i la reparació de les avaries que s’hi produeixin.
b) Existeixen béns que formen part del Continent i no estan inclosos a les pòlisses comunitàries, com els tancaments de terrasses, les calderes individuals o les obres de reforma i millores realitzades pel propietari.
c) Si la Suma Assegurada que li correspon a l'habitatge a la pòlissa de la Comunitat de Propietaris fos insuficient, la pòlissa particular serviria per complementar-la i evitaria que la indemnització dels sinistres es veiés reduïda per aquesta circumstància.

Encara que el que s’ha esmentat anteriorment és la solució idònia, OCASO també disposa d'una garantia opcional per a aquests casos, que serveix com a complement de la pòlissa comunitària, mitjançant la qual, sense incloure el Continent, es cobreixen alguns dels contratemps que més l’afecten:

 • Danys per aigua del Continent.
 • Recomposició Estètica del Continent.  
 • Danys elèctrics del Continent.

Què és el contingut?

El contingut està format pel mobiliari, aixovar, objectes de decoració, electrodomèstics, objectes especials, joies i la resta d'efectes propis i característics d'un habitatge que estan dins de l'habitatge assegurat i les seves dependències annexes, així com plaques solars i antenes parabòliques.

Com puc calcular la suma assegurada del contingut del meu habitatge?

La suma assegurada del contingut del seu habitatge ha de ser el valor actual dels conceptes següents:
a) Mobiliari.
b) Aixovar personal.
c) Electrodomèstics.
d) Objectes de decoració.
e) Tendals, Antenes parabòliques i Plaques solars.
f) Objectes Especials (Art, Antiguitats, Objectes d'Argent, Penyora de Pell, Col·leccions i altres objectes de valor especial que no formin part dels esmentats anteriorment).
g) Joies, Bijuteria fina, Rellotges i Objectes similars.

Li recomanem que calculi la suma total tenint en compte aquests conceptes i ho realitzi per les estances de l'habitatge (rebedor, cuina, sala d’estar, menjador, habitacions, banys, traster, etc.).

Hi ha objectes i joies l'existència dels quals s'hagi d'esmentar expressament perquè quedin inclosos a l'assegurança?

Efectivament, els objectes especials, les joies, bijuteria fina, rellotges i objectes similars:

a) Es consideren objectes especials els objectes d'art, antiguitats, objectes de plata, peces de pell, col·leccions i altres objectes de valor especial no inclosos en els conceptes anteriors. Sempre que el valor global superi el 50% del Contingut total o el valor individual sigui superior a 3.000 euros, s’han de declarar expressament perquè quedin assegurats.

b) Les joies, bijuteria fina, rellotges i objectes similars queden garantits fins al 10% del capital total de Contingut, amb un màxim per sinistre de 600, 3.000 o 6.000 euros (depenent del tipus d'assegurança que es contracti). En el cas que superin aquestes quantitats o si hi ha joies, bijuteria, etc. amb valor unitari superior a 1.500 euros, s’han de declarar perquè quedin incloses a l’assegurança. També és imprescindible especificar si estan guardades en caixa de seguretat encastada a la paret o de més de 100 kg de pes.

Com he d'assegurar un quadre amb valor artístic?

En tots els casos, els objectes d'art s'han de declarar, i s’han d’identificar amb les seves característiques, descripció, títol, autor i valor.

També és convenient aportar una fotografia nítida i el certificat d'autenticitat i la valoració o factura en el cas que l'objecte tingui un valor significatiu.

Com puc assegurar les joies?

Les Joies, Bijuteria fina, Rellotges i Objectes similars formen part del Contingut, per la qual cosa el valor s'ha de sumar a la resta d'objectes que el componen i queden garantits fins al 10% del capital total de Contingut, amb un màxim per sinistre de 600, 3.000 o 6.000 euros (depenent del tipus d'assegurança que es contracti). En el cas que superin aquestes quantitats o si hi ha joies, bijuteria, etc. amb valor unitari superior a 1.500 euros, s’han de declarar perquè quedin incloses a l’assegurança.

També és imprescindible especificar si estan guardades en caixa de seguretat encastada a la paret o de més de 100 kg de pes. És convenient aportar una fotografia nítida i el certificat d'autenticitat i la valoració o factura en el cas que hi hagi joies amb un valor significatiu.

Puc assegurar només el contingut de l'habitatge si soc inquilí?

Sí, però és aconsellable assegurar també el continent de l'habitatge per garantir reclamacions per part del propietari, relatives als danys que pugui patir l'habitatge (Exemple: Danys per aigua originats per omissió de tancament d'aixetes o per fuga d'una rentadora).

A més a més, pel mateix motiu, és molt recomanable assegurar també el contingut que és propietat de l'Arrendador, és a dir, que per evitar problemes i insatisfaccions en cas de sinistre, la seva assegurança hauria de cobrir tots els objectes que hi ha a l'habitatge, independentment de qui en sigui el propietari.

L'assegurança inclou les taules i cadires que tinc a la terrassa? I les que tinc al jardí?

Sempre que les terrasses, terrats, jardins, patis i similars siguin d'ús i accés exclusiu de l'assegurat, queden inclosos els mobles i efectes propis de l'habitatge (exclosos els objectes especials, joies, rellotges i similars) que es trobin a les esmentades dependències, amb una suma assegurada del 5% de la suma assegurada de Contingut total, amb un límit màxim de 1.500 euros per sinistre.

Si m'emporto a casa l'ordinador portàtil de l'empresa on treballo, estaria inclòs a l'assegurança?

També es consideren part del contingut assegurat els objectes de tercers que, de forma eventual, estiguin a l'habitatge, fins a una suma assegurada del 10% de la suma assegurada del Contingut, amb un límit màxim de 3.000 euros per sinistre.

Què he de fer si compro més béns i els vull incloure a l'assegurança?

Posi’s en contacte immediatament amb OCASO per augmentar el capital de contingut, mitjançant l'apèndix corresponent, sense esperar al venciment anual de la pòlissa.

És important assegurar correctament les sumes de continent i contingut? Què és una infraassegurança?

Per evitar insatisfaccions en cas de sinistre, és molt important que les sumes assegurades de l'habitatge i el seu contingut no siguin inferiors al valor dels béns assegurats, ja que si fos així, la indemnització es veuria reduïda en la mateixa proporció que la diferència existent entre ambdues quantitats.

En cas de sinistre, la fórmula que s'empra per al càlcul de la indemnització és la següent:

                           Valor dels Danys x Suma Assegurada
Indemnització =  ------------------------------------------------
                                           Valor dels béns

Aquesta situació es denomina tècnicament "Aplicació de la Regla Proporcional per Infraassegurança".

Com es calcula la indemnització en cas d'un sinistre que afecti el Continent i/o Contingut del meu habitatge?

OCASO envia un perit a l'habitatge assegurat, perquè realitzi la inspecció corresponent dels danys i determini l'import econòmic de les pèrdues econòmiques ocasionades pel sinistre.

En el cas de sinistres coberts que requereixen la intervenció d'un professional, com ara trencament de vidres, danys per aigua, etc., OCASO ofereix a l'assegurat solucionar-los amb la intervenció de reparadors concertats. La major part dels sinistres se solucionen amb aquest sistema, la qual cosa evita molèsties als nostres assegurats.

Els meus fills també estan assegurats amb l'assegurança de la llar?

A més de l'assegurat que figura com a titular a l’assegurança OCASO LLAR, s'inclouen amb el mateix abast els fills menors o incapacitats que estiguin sota la custòdia de l'assegurat, així com els fills majors d'edat, pares i familiars que en depenguin econòmicament i convisquin a l'habitatge assegurat. També es considera com a assegurat el cònjuge o parella de fet.

ñññ

Sí que queden coberts.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i derivada de la seva condició de propietari i/o usuari de l'habitatge assegurat. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

Garanteix els danys a tercers que pugui ocasionar un gos de què soc propietari?

Sí, fins i tot si es tracta d'un gos catalogat com a potencialment perillós.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i derivada de la seva condició de propietari d'animals domèstics. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

En el cas de ser propietari de més d'un animal domèstic, és imprescindible que identifiqui tots els que vulgui incloure a l’assegurança.

Queden coberts els danys a tercers que pugui ocasionar jo o la meva família durant les vacances fora d'Espanya?

Sí, excepte als Estats Units i Canadà.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i comeses per fets ocasionats per l'assegurat o qualsevol de les persones de què aquest sigui civilment responsable, esdevinguts fora del territori nacional, amb motiu d'estades ocasionals per períodes de temps no superiors a tres mesos consecutius. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

Si atropello un vianant amb la meva bicicleta, quedarien garantits els danys que li pugui produir? I si és el meu fill menor d'edat qui atropella un vianant? "

Sí, sempre que la pràctica sigui com a aficionat i la bicicleta no tingui motor ni requereixi una assegurança obligatòria.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i comeses per fets ocasionats per l'assegurat o qualsevol de les persones de què aquest sigui civilment responsable, en la seva qualitat de propietari i/o usuari de bicicletes. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa.

Cobreix els danys a tercers per l'ús d'una cadira de rodes amb motor?

Cobreix els danys a tercers per l'ús d'una cadira de rodes amb motor? "Sí, sempre que la cadira de rodes no superi tècnicament els 10 km/h i circuli per llocs autoritzats per la normativa legal vigent.

Mitjançant la garantia de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica i Fiances, queden incloses les conseqüències econòmiques que es derivin per a l'assegurat per la Responsabilitat Civil que li sigui legalment exigible, pels danys i perjudicis causats a tercers per culpa o negligència i derivada de la seva condició de propietari i/o usuari de cadires de rodes de motor. De la mateixa manera, queden cobertes les despeses necessàries per a la seva Defensa i Fiances, amb els límits que s'estableixen a les Condicions Generals de la pòlissa."
Què cobreix la garantia d'Assistència Jurídica i Legal? "Mitjançant la garantia d'Assistència Jurídica i Legal, l'Assegurador es fa càrrec de les despeses en què incorri l'Assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i es compromet a prestar-li els serveis d'assistència jurídica judicial i extrajudicial derivats d'aquesta cobertura:
- Reclamacions de danys.
- Defensa penal en l'àmbit de la seva vida particular (inclòs com a vianant, passatger o pràctica no professional d'esports no relacionats amb vehicles).
- Drets relatius a l'habitatge assegurat, com a propietari o inquilí d’aquest.
- Defensa en infraccions administratives relacionades amb l'habitatge.
- Defensa dels drets de l'assegurat en els conflictes individuals de treball.
- Reclamacions per incompliment de contractes de serveis i consums.
- Defensa davant del servei domèstic.
- Dret fiscal.
- Impugnació del valor cadastral de l'habitatge assegurat.
- Defensa i reclamacions relacionades amb altres assegurances.

A més a més, inclou l'Assistència Jurídica Telefònica, mitjançant la qual un advocat l’assessorarà sobre qualsevol qüestió inclosa en aquesta cobertura."

¿Qué cubre la garantía de Asistencia Jurídica y Legal?

Mediante la garantía de Asistencia Jurídica y Legal, el Asegurador se hace cargo de los gastos en que incurre el Asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral,  y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de esta cobertura:

 • Reclamaciones de daños.
 • Defensa penal en el ámbito de su vida particular (incluido como peatón, pasajero o práctica no profesional de deportes no relacionados con vehículos).
 • Derechos relativos a la vivienda asegurada, como propietario o inquilino de la misma.
 • Defensa en infracciones administrativas relacionadas con la vivienda.
 • Defensa de los derechos del asegurado en los conflictos individuales de trabajo.
 • Reclamaciones por incumplimiento de contratos de servicios y consumo.
 • Defensa frente al servicio doméstico.
 • Derecho fiscal.
 • Impugnación del valor catastral de la vivienda asegurada.
 • Defensa y reclamaciones relacionadas con otros seguros.

Además, incluye la Asistencia Jurídica Telefónica, mediante la que un abogado le asesorará sobre cualquier cuestión que se encuentre incluida en esta cobertura.

¿En qué consiste la garantía de Asistencia Bricolaje?

Ocaso Asistencia Bricolaje: Cuando Vd. lo solicite, Ocaso enviará un profesional a la vivienda asegurada, para realizar algunos trabajos de bricolaje y mantenimiento no urgentes, que se requieren con cierta frecuencia para conservar nuestro hogar en perfecto estado (Sustitución de enchufes o interruptores de luz, Instalación de lámparas, Cambio de grifos, Cambio de mecanismo de cisternas, Colocación de accesorios de baño y cocina, Arreglo de persianas enrollables y otras tareas varias que figuran en esta garantía).

¿Qué incluye la garantía de Asistencia Multiservicios?

Ocaso Asistencia Multiservicios le ofrece soluciones para múltiples situaciones y problemas que se pueden presentar en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Incluye diversos servicios de Salud y Sociales, Tecnológicos y otros varios, así como una serie de Gestiones y la conexión con los Reparadores, Instaladores y Profesionales que Vd. necesite para casos en que no se haya producido ningún siniestro cubierto por el seguro (Pintores, Cerrajeros, Albañiles, Electricistas, Fontaneros, etc).