Multivida

En què consisteix l'assegurança Ocaso Multivida?

L'objectiu principal de l’Assegurança Ocaso Multivida és cobrir les necessitats econòmiques de la família en cas que es produeixi la defunció de l'Assegurat per qualsevol causa.

Quina és la garantia bàsica d'aquesta assegurança?

Defunció per qualsevol causa. En cas de produir-se aquesta contingència, els beneficiaris de la pòlissa perceben el capital assegurat.

Quines són les garanties complementàries d'aquesta assegurança?

  • Invalidesa Permanent Absoluta de l'Assegurat. Avançament del capital assegurat per al cas de defunció per qualsevol causa.
  • Defunció per accident. Capital addicional.
  • Defunció per accident de circulació. Capital addicional.
  • Defunció o Invalidesa absoluta i permanent per accident. Capital addicional.
  • Defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació. Capital addicional.
  • Malaltia Greu. Avançament d'un 50% o 100% del capital garantit a l’assegurança principal Defunció simultània. Capital addicional.
  • Defunció per infart de miocardi. Capital addicional.
  • Assessorament i gestió en successions.

Quina és l'edat màxima per contractar l'assegurança Ocaso Multivida?

L'edat màxima de contractació d'una assegurança Ocaso Multivida és de 60 anys.

Quines modalitats de contractació inclou l'assegurança Ocaso Multivida?

Ocaso Multivida es pot contractar amb la modalitat Anual Renovable, on la prima va creixent d'acord amb l'edat que cada any té l'assegurat, amb la qual cosa l’assegurança conclou si l'assegurat deixa d'abonar les primes o se’n produeix la defunció.

Una altra possibilitat és contractar Ocaso Multivida Constant. En aquest cas es pacta una durada en el moment de la contractació i les primes de la garantia principal en són constants, si bé les primes d'alguns complementaris augmenten anualment d'acord amb la nova edat assolida.

Quina és l'edat de finalització de l'assegurança?

A la modalitat Anual Renovable, no hi ha edat de finalització, ja que l’assegurança es pot renovar anualment mentre el prenedor n’efectuï el pagament, fins a la data de la defunció de l'assegurat. A la modalitat Constant, l’assegurança conclou en finalitzar la durada pactada en el moment de la contractació.

En què consisteix la selecció del risc?

És el resultat d'avaluar el contingut de les respostes que l'assegurat ha realitzat al qüestionari de salut a què se’l sotmet i que figuren a la sol·licitud d'assegurança. És molt important contestar de manera totalment veraç i en detall el qüestionari i s’ha d’emplenar a mà personalment.

Quan cal realitzar proves mèdiques?

Fins a 45 anys i a partir de 120.000 euros. De 46 a 55 anys, a partir de 60.000 euros. A partir de 55 anys, amb un capital superior a 30.000 euros.

Quin import de capital mínim i màxim es pot assegurar?

El capital mínim de contractació de la garantia principal és de 30.000 euros, i no existeix cap límit màxim condicionat a l'edat, ocupació, motiu de l’assegurança, situació financera ni estat de salut de l'assegurat.

Em puc desgravar la prima a la declaració de la renta?

No, les primes abonades per aquesta assegurança de vida no donen dret a deducció a l’IRPF.

Qui pot ser beneficiari de l'assegurança?

Qualsevol persona física o jurídica que designi el prenedor de la pòlissa. En cas de defunció, habitualment són els membres de la unitat familiar de l'assegurat, i en cas d'invalidesa l’assegurat mateix. També se sol designar una entitat financera, quan l'assegurat té contractat un préstec personal o hipotecari.