Pla Previson assegurat

Quina és l'edat mínima i màxima de contractació?

L'edat mínima és de 18 anys i la màxima de 63 anys.

Què és el Pla de Previsió Assegurat?

El Pla de Previsió Assegurat consisteix en una assegurança de vida individual amb un interès variable que es garanteix trimestralment, la cobertura principal de la qual és constituir un capital que es percebrà en el moment de la jubilació de l'assegurat. El tipus d'interès variable no pot ser inferior al resultat de minorar en un punt percentual l'interès fixat per la Direcció General d'Assegurances.

Com puc contractar un Pla de Previsió Assegurat?

A Ocaso, el PPA es pot contractar mitjançant el pagament periòdic de primes d'acord amb la forma de pagament escollida. La prima periòdica mínima inicial és de 720 euros anualitzats segons la forma de pagament escollida. Les primes creixeran almenys en un 3% en progressió geomètrica. El PPA també es pot contractar mitjançant una prima única amb un import mínim de 3.000 euros. En ambdós tipus de contractació es poden realitzar aportacions extraordinàries a prima única per un import mínim de 600 euros.

Per què he de contractar un Pla de Previsió Assegurat si cotitzo a la Seguretat Social i aquesta ja em garanteix una pensió quan em jubili?

A causa del procés d'envelliment de la població que s'està registrant als països desenvolupats, hi ha certa inquietud sobre la situació actual i futura en què es poden trobar els Sistemes Públics de la Seguretat Social. Amb el nostre producte Pla de Previsió Assegurat li oferim la possibilitat de completar els seus ingressos a l'edat de jubilació i percebre uns ingressos complementaris que li permetin una aproximació a l'últim salari percebut en la seva vida laboral.

Quins avantatges té sobre un pla de pensions?

El PPA (Pla de Previsió Assegurat), a més del valor de pòlissa, garanteix un capital addicional en cas de defunció o invalidesa de l'assegurat.

Què és el valor de pòlissa?

És el fons constituït per les aportacions realitzades pel prenedor, revalorades al tipus d'interès tècnic anual aplicat en cada trimestre, una vegada deduïdes les despeses de gestió, administració i de prima de risc de defunció i invalidesa, previstes a les condicions particulars. L’import coincideix amb la provisió matemàtica.

Què és el valor de rescat?

És l'import que percep el prenedor de l’assegurança com a conseqüència d’haver arribat a la jubilació, haver decidit mobilitzar el seus drets a un altre PPA o Pla de Pensions Individual (PPI) o realitzar una disposició anticipada en cas de malaltia greu o desocupació de llarga durada. Implica la rescissió del contracte i és igual al valor de pòlissa en aquest moment sense que es puguin aplicar penalitzacions, despeses o descomptes.

Què passa en cas de defunció o invalidesa de l'assegurat?

En cas de defunció de l'assegurat, s'abona als beneficiaris designats el valor de pòlissa incrementat en un 10%, amb un mínim de 600 euros i un màxim de 6.000 euros fins als 65 anys. A partir dels 65 anys l'import és de 600 euros. En cas d'invalidesa, l'import assenyalat anteriorment s'abona a l’assegurat mateix.

Puc suspendre el pagament de les primes?

Pagades totes les primes del primer any, el Prenedor pot suspendre el pagament de les primes, la qual cosa suposa transformar la pòlissa en una assegurança de la mateixa modalitat i alliberada del pagament de primes, segons el valor de pòlissa que aquesta tingui en aquest moment.
Si ho desitja, el prenedor pot tornar a reprendre el pagament de primes sense haver d'abonar les primes no abonades fins a la data i sense haver de pagar cap tipus d'interès per la rehabilitació de l’assegurança.

Quins avantatges fiscals té un Pla de Prevenció Assegurat?

Les aportacions anuals realitzades a un PPA redueixen la base imposable de l’IRPF. Les esmentades aportacions tenen un màxim en funció de l'edat i la base imposable de l’IRPF de l'assegurat, i segons el règim fiscal existent a cada Comunitat Autònoma. Quan es rep la prestació, l’import tributa com a Rendiments del Treball, d'acord amb les circumstàncies personals de l'assegurat en el moment en què es percep.