Viatges

¿En què consisteix l'assegurança de viatges internacional?

És l'assegurança de viatges amb la qual garantim la seva tranquil•litat i seguretat gràcies un servei personal, integral i permanent d'assistència. A més ens adaptem al viatge que vulgui realitzar

A qui està adreçada aquesta assegurança?

Va dirigida a estudiants, ja siguin d'Erasmus, idiomes o postgraus, a persones que decideixin fer un viatge d'oci individual o en família, i a persones que viatgin fora per motius laborals o professionals (treballadors, directius, empresaris i autònoms).

Per contractar una assegurança a Ocaso, el prenedor ha de ser major d'edat.

Quines prestacions ofereix Ocaso amb aquesta assegurança?

Quedaran cobertes les despeses mèdiques, pèrdua d'equipatge, assegurança d'accidents, anul•lació del viatge, despeses per demora o pèrdua d'equipatge, casos d'hospitalització, desplaçament d'un familiar, i molts altres conceptes.

A quin país puc contractar l'assegurança?

Les garanties assegurades per aquesta pòlissa seran vàlides fora d'Espanya i en l'àmbit territorial especificat a les condicions particulars.

Queden exclosos, en tot cas, aquells països que, encara que figurin a l'àmbit territorial contractat, durant el desplaçament es trobin en situació de guerra, insurrecció o conflictes bèl•lics de qualsevol tipus o natura, malgrat que aquesta situació no s'hagi declarat oficialment.

Si ja sóc a l'estranger, puc contractar l'assegurança?

El contracte d'assegurança entrarà en vigor a la data indicada a les Condicions Particulars com a inici del viatge sempre que s'hagi signat/acceptat la pòlissa i s'hagi pagat la prima. Aquesta data no podrà ser posterior a l'inici del viatge.

Per quant temps puc contractar-la?

El contracte d'assegurança entrarà en vigor a la data seleccionada com a inici del viatge sempre que s'hagi signat/acceptat la pòlissa i s'hagi pagat la prima. Aquesta data no podrà ser posterior a l'inici del viatge.

La garantia de despeses d'anul•lació de viatge no iniciat es farà efectiva sempre i quan transcorrin almenys 72 hores entre la contractació de l'assegurança i el fet generador de l'anul•lació del viatge. La pòlissa es podrà cancel•lar abans de la seva entrada en vigor. El contracte finalitzarà el dia que vostè hagi assenyalat com a data de fi del viatge.

Es poden ajornar o modificar les dates del contracte?

El prenedor s'obliga a comunicar a OCASO S.A. qualsevol modificació de les dades que figuren al contracte per escrit i en un termini de 24 hores. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, OCASO S.A. es reserva el dret a suspendre les garanties assegurades.

La pòlissa es podrà cancel•lar abans de la seva entrada en vigor. La garantia de despeses d'anul•lació de viatge no iniciat es farà efectiva sempre i quan transcorrin almenys 72 hores entre la contractació de l'assegurança i el fet generador de l'anul•lació del viatge.

Amb quina antelació puc contractar la meva assegurança de viatge?

Si contracta la teva assegurança de viatge amb Ocaso, ho pot fer fins el dia anterior a la data d'inici del viatge.

Si viatjo amb una altra persona, he de contractar una assegurança que ens cobreixi a tots dos o han de ser pòlisses individuals?

Les modalitats d'Ocaso&Go-Estudiants i Ocaso&Go-Viatge de feina són pòlisses individuals. A la modalitat d'Ocaso&Go -Lleure es pot incloure un màxim de 9 persones per assegurar dins de la mateixa pòlissa.

Per què he de contractar aquesta assegurança?

Ha de contractar l'assegurança d'Assistència de Viatges Internacional (Ocaso&Go) perquè així estarà segur que queden coberts els riscs que es puguin presentar en un esdeveniment fortuït durant el transcurs d'un viatge a l'estranger, fora del domicili habitual, dins de l'àmbit territorial cobert, modalitat i període contractats, i límits assenyalats a la pòlissa.