Vida Express

En què consisteix l'assegurança Ocaso Vida Express?

És una Assegurança de Vida-Risc que li permetrà contractar un capital en cas de defunció per qualsevol causa i complementar-ho amb garanties opcionals d'invalidesa absoluta i permanent i capital addicional per mort accidental.

A més a més, l’assegurança Ocaso Vida Express és l’Assegurança de Vida-Risc més senzilla i assequible i amb el procés de contractació més simplificat del mercat, sense reconeixement mèdic, excepte declaracions afirmatives al qüestionari simplificat sobre l'estat de salut.

A qui va dirigida aquesta assegurança?

Persones amb responsabilitats econòmiques familiars entre 18 i 55 anys que desitgin mantenir el nivell econòmic de la seva família o bé vulguin garantir el pagament de crèdits o préstecs.

Quina és la garantia bàsica d'aquesta assegurança?

Amb aquesta assegurança pot cobrir el risc de defunció per qualsevol causa, mitjançant el pagament d'una prima que es renova anualment en funció de la nova edat assolida.

Quines cobertures complementàries es poden contractar a l'assegurança Ocaso Vida Express?

  • Invalidesa absoluta i permanent. Avançament del capital.
  • Defunció per accident. Capital addicional.
  • Garantia d'assessorament i gestió en successions.

Amb quines edats puc contractar aquesta assegurança Ocaso Vida Express?

L'edat de contractació per a l’assegurança Ocaso Vida Express és de 18 a 55 anys.

Què diferencia l'assegurança Ocaso Vida Express d'altres assegurances Vida-Risc?

L’assegurança Ocaso Vida Express és una Assegurança de Vida-Risc més senzilla i assequible i amb un procés de contractació molt simplificat, sense reconeixement mèdic, excepte declaracions afirmatives al qüestionari reduït sobre l'estat de salut.

Em puc desgravar la prima a la declaració de la renta?

No, les primes abonades per assegurances de vida no donen dret a deducció a l’IRPF.

Qui pot ser beneficiari de l'assegurança?

Qualsevol persona física o jurídica que designi el prenedor de la pòlissa. En cas de defunció, habitualment són els membres de la unitat familiar de l'assegurat, i en cas d'invalidesa l’assegurat mateix. També se sol designar una entitat financera, quan l'assegurat té contractat un préstec personal o hipotecari.

Quin import mínim i màxim es pot contractar?

El capital mínim de contractació de la garantia principal és de 30.000 € y el màxim de 60.000 €.