Estalvi jubilació

Estalvi Personal: Pla individual d'estalvi sistemàtic

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

És una assegurança de vida individual, amb una duració mínima de 10 anys prorrogable anualment, i amb la possibilitat de fer aportacions extraordinàries a prima única i d'exercir els drets de rescat parcial, total i bestreta a partir de la segona anualitat.

En cas de supervivència en el moment del venciment, l'assegurat percep la totalitat del valor acumulat, amb els beneficis fiscals d'exempció estipulats per la llei, en cas que constitueixi una renda vitalícia.

En caso de defunció, a més del valor de pòlissa acumulat, el beneficiari percep addicionalment un 5% de l'esmentat valor amb un màxim de 5.000 euros.

A partir de la setena anualitat, s'augmenta el valor de la pòlissa en un 1% de les primes periòdiques pactades, que es percep en el moment del venciment pactat inicialment juntament amb el fons acumulat. 

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques

Bàsiques

Capital assegurat en la data de venciment Tipus d'interès tècnic garantit Bonus de permanència Capital assegurat en cas de defunció Rescat total, parcial o d'ofici Mobiització de fons
Indicador de Riesgo de productos de ahorro
  • Indicador de Riesgo de productos de ahorro
  • Indicador de Riesgo de productos de ahorro